Ready made společnosti

Každý statutár by si měl být vědom, jaká má práva, povinnosti a odpovědnosti jednatele, jelikož zastupuje firmu navenek v obchodně právních vztazích. Řídíte svou firmu nebo uvažujete o postoupení na tento post? Vyvarujte se nejčastějších chyb a polopravd týkající se této vysoké funkce.

Jednatel se řídí společenskou smlouvou a rozhodnutím Valné hromady. Do své role vstupuje s plnou osobní i společenskou odpovědností.

Víte, že se nejedná pouze o trestní odpovědnost, ale zejména osobní odpovědnost vůči třetím osobám? Je za firmu odpovědný i po ukončení jeho funkce? Pojďme se na to blíže zaměřit.

 

Práva, povinnosti a odpovědnosti jednatele společnosti – jaká je tedy jeho role?

Jednatel je statutárním orgánem a přísluší mu obchodní vedení společnosti. Při založení, kde se projednává společenská smlouva, určuje se sídlo firmy atd., se zapisuje první jednatel nebo jednatelé. Další statutáry pak již jmenuje Valná hromada.

Společník je oprávněn o společnosti rozhodovat pouze prostřednictvím svolané Valné hromady kde se rozhoduje především o struktuře podniku.

Mezi jeho kompetence patří zastupování firmy při každodenním obchodním styku, v obchodní dokumentaci a zastupování na úřadech. Z toho mu samozřejmě vyplývá také větší odpovědnost. Jednatel se vždy a za každých okolností musí chovat jako řádný hospodář a řídí se Obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Tato funkce je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady!

 

Trestní odpovědnosti jednatele

Trestní odpovědnost se týká i právnických osob a od novelizace zákona v roce 2016 lze firmy stíhat za VŠECHNY trestné čin, kromě těch, které jsou výslovně vyloučeny, jako např.

 • trestných činů zabití (§ 141 trestního zákoníku)
 • rvačky (§ 158 trestního zákoníku)
 • porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 trestního zákoníku, atd.

Tímto vzrostla i potřeba prevence a každý podnik by si měl zřídit systém interních opatření a postupů pro případná trestněprávní jednání.

 

Odpovědnosti jednatele po zániku funkce

Statutár, ač je odvolán či odejde z funkce, je zbaven tímto odpovědnosti?

Pokud dále vystupuje jako jednatel společnosti, platí pro něj stejné povinnosti a odpovědnosti jako v době výkonu funkce. Pokud tedy například poruší péči řádného hospodáře a nadále vystupuje v právních vztazích, platí pro něj stejné sankce jako v době před ukončením funkce a musí společnosti nahradit škodu v plném rozsahu a ručí i svým majetkem.

Ovšem, pokud byla funkce řádně ukončena a osoba již nadále nevystupuje v roli jednatele společnosti, nemůže mít odpovědnost vůči dalšímu fungování společnosti a jejím závazkům.

 

Příklady porušení péče řádného hospodáře

 • jednatel uzavře za firmu smlouvu ve svůj prospěch
 • nakoupí akcie jiné korporace bez její důkladné finanční analýzy
 • najme na práce nedostatečně kvalifikovanou osobu
 • neplnění účetních a daňových povinností
 • neplnění evidenčních povinností
 • porušování zákazu konkurence (zákaz konkurence zákon předpokládá, avšak lze tento zákaz zrušit ve společenské smlouvě)

 

Odpovědnosti jednatele za dluhy společnosti – 3 podmínky k plné odpovědnosti

Společníci, kteří plně splatili povinný vklad, za dluhy společnosti neručí! Jinak je tomu u vrcholných orgánů. Nemějte ovšem strach.

Každé podnikání je spojené s rizikem a případný neúspěch nemůže jít za jednatelem, pokud tedy neporušil péči řádného hospodáře. Povinnost k náhradě škody může statutárům určit pouze soud, který zhodnotí, zda došlo k porušení funkce.

Nový Občanský zákoník upravuje i výši odpovědnosti za dluhy podniku. Pokud volený orgán nenahradil právnické osobě škodu, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh. A ručí v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže domoci plnění.

V případě, že se jednateli nepodaří prokázat jeho správné hospodaření, odpovídá za plnění společnosti vůči věřiteli a to do plné výše povinnosti.

Avšak abyste nepropadli panice, taková situace má tři zásadní podmínky:

 • společnost musí být v úpadku
 • jednatel věděl o hrozícím úpadku nebo mohl vědět o úpadku a nekonal s péčí řádného hospodáře
 • ve všech případech rozhoduje soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitele (důkazní břemeno při prokazování, že jednatel konal s péčí řádného hospodáře, je vždy na straně jednatele)

 

Jaká je výše odpovědnosti jednatele za škodu způsobenou společnosti? Pozor na právní domněnku!

Nově, od roku 2015, má statutár také odpovědnost za škodu a to nejen vůči vlastní společnosti, ale také vůči třetím osobám a v krajním případě může přijít až o svůj vlastní majetek. Musí se samozřejmě ale prokázat, že jednal úmyslně nebo naopak nedbale a přivedl tím společnost ke krachu.

Jednatel musí být vůči obchodní korporaci loajální, musí jednat pečlivě a v jejím zájmu a mít znalosti potřebné k výkonu své funkce. Konkrétně: „Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“(§159 NOZ).

 

Zbavení se odpovědnosti – NELZE!

Zbavit se odpovědnosti zákon neumožňuje. K případnému omezení odpovědnosti ve společenské smlouvě soud nepřihlíží. Teoretické částečné omezení můžete využít přenesením kompetencí na další osobu nebo využíváním specialisty a distancovat se tak částečně, ale přijímat i dále rizika spojené s touto funkcí.

Pojišťovny Vás, jako jednatele, dokážou proti riziku ochránit, a to pojištěním odpovědnosti právnických osob.  V tomto případě pojišťovna uhradí i náklady řízení o povinnosti uhradit škodu, právního zástupce či mimosoudní vyrovnání a nahradí škodu nebo újmu na věci či zdraví. Ovšem náklady na pojištění mohou být poměrně vysoké.

Bez povinností to ovšem také nejde

Jako každá jiná funkce v podniku, má i tato svá specifika. Co vše má tedy statutár na starost?

 1. Povinnost řádného vedení účetnictví a evidence

Neznamená to samozřejmě, že by muselo vedení vést účetnictví osobně, ale musí jej zajistit. Ale pozor, přenesení funkce neznačí ztrátu odpovědnosti a je třeba na správné vedení dohlížet a kontrolovat správnost.

Ze zákona má i povinnost sestavovat účetní závěrky (řádné i mimořádné), které následně podepíše.

 1. Vede seznam společníků

Seznam obsahuje minimální zákonem ustanovené údaje a musí se aktualizovat bez zbytečného odkladu. Opět je možné vedení seznamu zajistit, ale odpovídat za něj.

 1. Poskytuje informace o věcech firmy

Společníci mají ze zákona právo požadovat informace o společnosti a jednatel je musí společníkovi poskytnout. ALE, zákon byl novelizován a nyní mohou statutáři částečně či zcela odmítnout poskytování informací společníkům pokud bude informace veřejně dostupná nebo bude ze zákona utajovaná. Má společníkův zástupce také přístup k informacím? Ano, pokud doložil potvrzení o mlčenlivosti, má stejné právo na informace jako společníci.

Mezi další povinnosti se řadí:

 1. Svolávat Valnou hromadu
 2. Starost o Sbírku listin v Obchodním rejstříku
 3. Uzavírat smlouvy jménem společnosti
 4. Zpracovávat společenskou smlouvu

 

Jednatel se zavazuje, že bude svou funkci vykonávat s loajalitou, znalostí a pečlivostí. Pokud není schopen funkce řádného hospodáře a toto zjistí při výkonu funkce nebo při jejím přijetí, jedná dle zákona nedbale. A logicky, kdo jedná ledabyle, ten si odpovídá za škodu! Je tedy opravdu na zvážení, pro koho je tato role skutečně vhodná.

Vedení firmy je tedy současně břímě a současně velká moc nad budoucností firmy. A co si myslíte o funkci jednatele vy? Mají to zaměstnanci snazší či nikoli? Podělte se o svůj názor v komentářích.