Sídlo pro firmy a OSVČ v Praze

DPH a jeho dobrá znalost je v dnešní době stěžejní pro správné fungování podnikání. Abyste svému podnikání zajistili hladký průběh či předešli případným problémům, je důležité znát principy, na kterých pracuje a pojmy, které se k tomuto tématu pojí. Víte, kdy se stáváte plátcem daně a kdy se na Vás tato povinnost nevztahuje? Ve kterých případech se vyplatí k placení daně dobrovolně registrovat? A když už plátce jste, jaká sazba se vztahuje právě na Vás? Jaké změny v zákonech o dani proběhly v roce 2018 a jakých novelizací se dočkáme v příštím roce? Ať už se tedy chystáte začít podnikat nebo si chcete v tomto odvětví rozšířit své znalosti, ve stručnosti Vám tyto skutečnosti představíme v následujícím článku.

Sídla pro firmy a OSVČ

DPH – změny roku 2018

V letošním roce nabyly platnosti dvě novely. První novelou došlo k dvěma legislativně-technickým úpravám, tykajících se osvobození dodání nemovité věci od daně z přidané hodnoty.

Druhá novela mění některé zákony, které souvisejí s přijetím zákona o platebním styku. Obě tyto novely vešly v platnost v lednu tohoto roku.

 

Kdy vznikl zákon o DPH v České republice?

Daň z přidané hodnoty, jak zní její celý název, byla v České republice zavedena v roce 1993 v důsledku sjednocování daňového systému. Před tímto rokem neexistovala, namísto ní fungovala daň z obratu. V současné době ji spravuje Zákon č. 235/2004 Sb., který je podle potřeby novelizován.

 

Co je to DPH?

Jedná se o daň, která tvoří jeden z hlavních příjmů státního rozpočtu. Jedná se o část hodnoty ze zboží či služby.

Ze zákona jsou nuceni ji odvádět dodavatelé a také registrovaní plátci, ti ji však poté účtují svým odběratelům již zahrnutou v jejich produktu. Odběrateli jsou zde myšleni spotřebitelé, tedy fyzické osoby, které tento výsledný produkt koupí za účelem osobního užití a již ho dále neprodává.

Povinnost platit daň mají fyzické nebo právnické osoby:

 • Prodávající výrobek či zboží
 • Poskytují službu
 • Provozují nezávislou činnost

Osoba, která je povinna daň platit může být také:

 • Plátce daně – má sídlo na území České republiky a obrat za dvanáct měsíců jdoucích kalendářně za sebou, který přesáhne 1 milion korun
 • Osoba identifikovaná k dani – právnická či fyzická osoba, která nekoná ekonomickou činnost ani podnikání, či osoba konající činnost plně osvobozenou, ale pořizující zboží ze země Evropské unie, jehož hodnota bez daně v kalendářním roce přesáhne částku 10 000 Eur
 • Veřejnoprávní subjekt – zahrnuje kraje, obce či stát poskytující služby, které jsou uvedeny v příloze 3 zákona

 

Jak funguje DPH?

Základ tkví v odvedení částky, o kterou se hodnota produktu liší mezi vstupem a výstupem, tedy o kolik se cena produktu zvýší. Spotřebitel za něj zaplatí sumu s přidanou hodnotou dodavateli a ten ji od spotřebitele přijme v plné výši. Následný rozdíl mezi získanou a zaplacenou daní odvede státu, eventuálně mu může být navrácena zpět.

Pro lepší pochopení si uvedeme názorný příklad.

Podnikatel koupí od svého dodavatele produkt, jehož cena je stanovena na 2300, 2000 korun zde tvoří jeho cena a 300 korun je daň, jenž dodavatel odvádí státu. Podnikatel poté prodá své zboží za 2875 korun. Cena zboží je 2500 korun a 375 korun tvoří DPH.

Poté o sebe odečte DPH výstupu a vstupu, které bude činit 75 korun. V tomto případě mu vzniká povinnost tento rozdíl odvést státu.

Pokud by byl rozdíl záporný, vzniká mu takzvaný nadměrný odpočet, který je podnikateli finančním úřadem vrácen. Výše zdanění se samozřejmě liší na základě sazby.

 

Co je to přiznání k DPH – jak je možné jej správně podat a poté zaplatit?

Jedná se o dokument, který musí podávat každý plátce a je spravován zákonem 235/2004 Sb. § 108. Podává se vždy do 25. dne od skončení zdaňovacího období a v tomto období by mělo být také zaplaceno.

Od roku 2016 je možné přiznání podat pouze elektronicky a to skrze daňový portál. Aby bylo možné daňové podání úspěšně podat, je zapotřebí mít datovou schránku nebo elektronický podpis.

Pokud nemáte ani jednu z výše uvedených možností, je možné na konci on-line podání vytisknout potvrzení, že jste jej odeslali a do pěti pracovních dní je nutné jej doručit na finanční úřad.

Dokument musí obsahovat údaje s evidence DPH. Náleží sem:

 • Uskutečněná zdanitelná plnění – tedy tržby a prodeje
 • Přijatá zdanitelná plnění, u kterých vzniká nárok na odpočet – výdaje, nákupy
 • Případná přeshraniční plnění v rámci zemí Evropské unie
 • Kontrolní hlášení

Přiznání musí být zaplaceno tak, aby na účet finančního úřadu bylo připsáno nejpozději poslední den termínu určeného pro podání daňového přiznání. Je možné jej zaplatit převodem na bankovní účet nebo osobně na pokladně příslušného finančního úřadu.

Pokud jste uvedli v dokumentu něco špatně, je nutné podat dodatečné přiznání s uvedeným rozdílem. Při následném doplácení budou finančním úřadem vyměřeny penále za pozdní uhrazení.

V případě zjištění chyby před koncem lhůty pro podání vyplníte nový dokument správně.

Přiznání je nutné podat, i když neproběhly žádná zdanitelná plnění.

U pozdního dodání je tolerováno maximálně prvních pět pracovních dní. Následně již budete nucen hradit pokutu za prodlení.

Výše této pokuty je stanovena na 0,05 % v poměru k výši daně za každý prodlený den. Nejvyšší hranice je stanovena na 5 % z dlužné částky, částka však nepřevýší 300 tisíc korun.

Pokud vlastník datové schránky nepodá přiznání jejím prostřednictvím, hrozí mu pokuta až ve výši 20 tisíc korun.

Za poplatek 300 korun je zde možnost si podací dobu na požádání prodloužit. Pokud nebude dokument doručen vůbec, budete vyzvání finančním úřadem, abyste tak učinili v náhradním termínu, který Vám sám stanoví. Když takto neučiníte, bude Vám vyměřena pokuta ve výši 5 % rovnou.

 

Za jakých okolností je povinná registrace k DPH?

Registrovat se k placení daně je povinné v několika případech. Plátcem se stane osoba, jejíž obrat za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců, či případnou kratší dobu přesáhne částku 1 milion korun.

V určitých případech je k jejímu placení povinna registrovat i neplátce, a to v případě identifikované osoby. Tou je možné se stát kupříkladu poskytnutím služby, kdy místo jejího plnění se nachází v jiném státě Evropské unie.

K povinnosti registraci může dojít například také nabytím majetku formou privatizace nebo prodejem firmy. Další případy jsou ustanoveny v zákoně 235/2004 Sb. § 6a až 6e.

Registrovat se je nutné do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém tento závazek vznikl.

Zdaňovací období je pro nového plátce stanoveno jako měsíční, je však možné ho změnit na čtvrtletní.

 

Co znamená dobrovolná registrace k DPH?

Dobrovolně se zaregistrovat je možné v několika případech. Osoba, která o zaregistrování požádá:

 • Má provozovnu či sídlo v tuzemsku a již uskutečňuje či hodlá uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet.
 • Je povinna k dani, nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku, avšak bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet s místem plnění v tuzemské zemi

 

Jaké jsou limity DPH?

Výše limitu, které se s placením daně pojí, je stanovena na 1 milion korun. Při přesažení této částky v období po sobě jdoucích dvanáct kalendářních měsíců či kratšího kalendářního časového úseku vzniká podnikateli povinnost registrovat se jako plátce.

Další hranicí, kdy je obchodník povinen odvádět daňový poplatek, je 326 tisíc korun. Tento závazek vzniká v momentě, kdy tuto částku přesáhne jeho cena nákupu zboží bez daně anebo při přijetí služby od osoby, která nesídlí v tuzemsku či poskytuje služby na území jiného státu Evropské unie.

Založení s.r.o.

Výše sazby DPH

V České republice fungují od roku 2015 tři sazby:

 • Základní sazba – 21 %
 • První snížená sazba – 15 %
 • Druhá snížená sazba – 10 %

Plátci mají závazek na svá uskutečněná zdanitelná plnění uplatňovat základní sazbu – tedy výše zmíněných 21 % na veškeré služby či zboží, pokud není v zákoně stanoveno jinak. K použití první a druhé snížené sazby dochází pouze v případech, které jsou ustanovena v zákoně.

 

V jakém případě dochází ke snížení sazby DPH

První snížená sazba se vztahuje na teplo, chlad, potraviny a zboží, které je uvedeno v příloze 3 zákona o DPH. Zde patří kupříkladu zdravotnické prostředky, knihy, prospekty, rostliny i potraviny včetně nápojů, s výjimkou nápojů alkoholických.

Dále se tato sazba vztahuje na služby uvedené v příloze 2, kam spadá například poskytování ubytování, provoz posilovny nebo fitcentra, stravování či poskytnutí vstupu do muzeí nebo jiných kulturních památek. Pod tyto památky řadíme pro představu botanické a zoologické zahrady, národní a zábavní parky, hrady a zámky. K této položce se vztahují kulturní akce s těmito památkami spojené.

Druhá snížená sazba se uplatňuje na položky nacházející se v příloze 3a zákona o DPH. Sem můžeme zařadit tištěné knihy, noviny a časopisy nebo kojeneckou výživu a potraviny pro malé děti.

Při dovozu zboží, u kterého je jednotné clo a spadá do podpoložek Harmonizačního systému, platí sazba základní, a to v případě, že přinejmenším jedna položka sazbě podléhá.

 

Kdy dochází k osvobození od DPH?

K osvobození od DPH bez nároku na odpočet dojde v momentě, kdy jsou splněny podmínky, které jsou ustanoveny v zákonem 235/2004 Sb. § 52 až 62. Toto osvobození se týká těchto oblastí:

 • Sociální pomoc
 • Finanční činnosti
 • Penzijní činnosti
 • Základní poštovní činnosti a dodání poštovních známek
 • Rozhlasové a televizní vysílání
 • Nájem vybraných nemovitých věcí
 • Pojišťovací činnosti
 • Dodání vybraných nemovitých věcí
 • Provozování loterií anebo jiných podobných hazardních her
 • Výchova a vzdělávání
 • Zdravotnické služby a dodání zdravotního zboží
 • dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně
 • Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

Existuje také osvobození od DPH s nárokem na odpočet daně a to při splnění podmínek stanovených zákonem 235/2004 Sb. § 64 až 71. Do tohoto osvobození náleží:

 • dovoz zboží
 • přeprava osob
 • dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a dovoz pohonných hmot cestujícím
 • vývoz zboží
 • poskytnutí služby do třetí země
 • osvobození ve zvláštních případech
 • dodání zboží do jiného členského státu
 • pořízení zboží z jiného členského státu
 • přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží

 

Jaké změny v DPH se chystají pro rok 2019?

Pro rok 2019 je již Ministerstvem financí připravena novela o dani z přidané hodnoty. V platnost by měla vejít 1. ledna 2019. Změn by mělo být celkem dvanáct, samotný návrh je dostupný na internetových stránkách vlády.

Jednou z chystaných změn má být specifikace nárokování daně u zahraničních osob. Tato změna se má týkat nejen členských zemí Evropské unie, ale také zemí třetího světa.

 

Vliv EET na DPH

V rámci zákonu o evidenci tržeb je podnikatel povinen zaslat datovou zprávu o evidované tržbě finančnímu úřadu nejpozději při uskutečnění tržby a zároveň vystavit účtenku.

Za uskutečnění je považováno přijetí evidované tržby nebo vydání příkazu k provedení v případě, že byl příkaz vydán dříve. V zákoně o evidenci tržeb § 19 jsou dány údaje, které musí obchodníci úřadu zasílat.

Jedná se tyto náležitosti:

 • daňové identifikační číslo poplatníka
 • označení pokladny, na které je tržba evidována
 • pořadové číslo účtenky
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve
 • bezpečnostní kód poplatníka
 • podpisový kód poplatníka
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu
 • celkovou částku tržby

 

Co spadá do povinností plátce DPH?

Plátce je povinen přidávat DPH na veškeré své prodeje. Hodnota služby či zboží se tak navýší ještě o daň. Toto zvýšení následně plátce uvede do daňového přiznání. Přiznání poté odevzdá na Finanční úřad vždy do 25. Dne po skončení zdaňovacího období. To může být čtvrtletní nebo měsíční.

Dále je plátce povinen vydávat daňové doklady a vést evidenci pro účely DPH. Obojí je zavázán archivovat po dobu 10 let. Po skončení zdaňovacího období musí podat kontrolní a daňové přiznání, za jistých okolností pak ještě souhrnné hlášení pro Evropskou unii.

 

Jaké jsou výhody a nevýhody plátce DPH?

Plátcovství může být značným benefitem v případě, když výdaje z podnikání převyšují výnosy. Při splnění podmínek může v této situaci dojít k nadměrnému odpočtu daně. Znamená to, že není odváděna daň, ale naopak finanční úřad peníze vrací.

Registrace k plátcovství může být výhodná i v těchto případech:

 • Obchodník poskytující služby nebo prodávající zboží, na které je uplatňována snížená sazba. Při vstupu tvoří daň 21 % a při výstupu pouhých 15 %. V tomto případě může vzniknout nadměrný odpočet.
 • Plátcovství se vyplácí také, když majoritní část zboží či služeb je nakupována rovněž u plátců. Daň je možné odečíst na vstupu a jeho nákupní cena se tak snižuje.

Značnou komplikaci, kterou sebou přináší plátcovství, je obsáhlá administrativa s ním spojená. Je nutné evidovat příslušné doklady, vypracovávat a následně podávat daňová přiznání. Jednak je to časově náročné a pochopitelně to zvyšuje režijní náklady. Za některých podmínek je nutné odevzdat také souhrnné nebo kontrolní hlášení.

Značné nevýhody registrace jsou také:

 • Omyl nebo případné zanedbání povinností, které se k tomu pojí.
 • Při nákupu od neplátce dochází ke značnému navýšení ceny.

 

Kdy je možné uplatnit odpočet DPH?

Uplatnění odpočtu je umožněno plátci, který při nákupu zaplatí částku včetně daně. Tuto částku si pak může odečíst od daně, kterou dostane za prodej svého produktu.

Nárok na odpočet v plné výši je možný uplatnit kupříkladu když:

 • Je zavázán daňovou povinností na výstupu
 • Dodá zboží nebo službu do jiného členského státu nebo země třetího světa

Podmínkou pro využití je, že přijaté zdanitelné plnění souvisí s jeho ekonomickou činností.

Nárok na odpočet ve zkrácené výši je možný uplatnit za skutečnosti, že přijatá částka bude použita částečně pro plnění, na které se vztahuje nárok na odpočet v plné výši a částečně také za účelem, který nesouvisí s jeho podnikáním nebo pro plnění, které je od platby osvobozeno.

Nulový nárok pak není možné uplatnit za předpokladu, že jeho využití nijak nesouvisí s jeho podnikáním či pro plnění, které je od placení zcela osvobozeno.

 

Náležitosti daňové evidence plátce DPH?

Forma vedení evidence záleží přímo na osobě, která ji vede. Zákon č. 586/1992 Sb. § 7b stanovuje pouze obsah, jedná se o:

 • majetek a závazky
 • příjmy a výdaje, v členění potřebném pro zjištění základu daně

 

Veškeré výdaje je nutné řádně doložit náležitými účetními doklady. Zákon č. 563/1991 Sb. § 11 přesně stanovuje, jaké informace musí doklad obsahovat. Těmito informacemi jsou:

 • označení účetního dokladu
 • obsah účetního případu a jeho účastníky
 • okamžik vyhotovení účetního dokladu
 • okamžik uskutečnění účetního případu, pokud není shodný s okamžikem vyhotovení dokladu
 • podpisový záznam podle § 33 odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování

 

Co obsahuje souhrnné hlášení DPH a kdy se podává?

Důvodem podání tohoto hlášení je informování správců daně o zdanitelných plněních, které proběhly s osobami z jiných států Evropské unie a spravuje jej zákon 235/2004 Sb. § 102 odst. 1 písm. A) až d). Podává se pouze, pokud je pro něj důvod a tím může být:

 • Poskytnutí služby s místem plnění v jiné zemi Evropské unie
 • Dodání zboží do jiného státu Evropské unie osobě, která je registrovaná jako plátce v jiném státě Evropské unie
 • Přesun obchodního majetku do jiného státu Evropské unie
 • Podává se elektronicky přes daňový portál. K podání je zapotřebí:
 • Datová schránka nebo elektronický podpis

Bez datové schránky či elektronického podpisu lze v závěru on-line žádosti vytisknout potvrzení a do pěti dní zanést spolu s daňovým přiznáním na finanční úřad. Samotné hlášení ponecháváme pouze pro svou potřebu.

 

Z čeho se skládá kontrolní hlášení DPH?

Tento dokument podává plátce spolu s daňovým přiznáním a kontrolním hlášením do 25. dne po skončení zdaňovacího období buď za měsíční či čtvrtletní období. V případě neplátce či identifikované osoby se hlášení nepodává. Podává se pouze on-line na daňovém portálu. K podání je potřeba datová schránka nebo elektronický podpis.

Bez datové schránky či elektronického podpisu se zašle pouze hlášení a je potřeba jej donést osobně na finanční úřad do konce daného termínu. Bez náplně hlášení není potřeba jej podávat.

Co musí příslušné hlášení obsahovat:

 • identifikaci, případně datovou schránku či email
 • zdanitelná plnění v České republice
 • neuvádí se nákupy od neplátců ani osvobozená plnění

V případě chybného vyplnění se podává celé znovu, bez uvádění rozdílů. Pozdní odevzdání řádného kontrolního hlášení je spojena pokuta ve výši 1000 korun.

 

Kdy dochází k vrácení DPH?

K navrácení daně může dojít za dvou podmínek. Za prvé v důsledku nadměrného odpočtu. V případě, že je obchodník plátce a jeho výdaje převyšují výnosy, dochází k nadměrnému odpočtu. Pokud tento přeplatek převyšuje 100 korun, je finanční úřad povinen jej vrátit.

Plátce má možnost požádat o navrácení také v rámci Evropské unie. Při pořízení zboží či služby za účelem podnikání z jiného členského je možnost o tuto vratku zažádat.

Vyznat se v zákonu o dani z příjmu a náležitostech s ní spojenými, vyžaduje opravdu spoustu času. Tento článek má za úkol Vám v rámci možností ve stručnosti toto složité téma přiblížit a podat základní informace, kterými jsou kupříkladu výše daňových sazeb, výhody a nevýhody plátce daně či povinnosti, které se s touto daní pojí a je potřeba si je hlídat, abyste předešli případným problémům. Doufáme, že pokud se rozhodnete podnikat, bude Vám článek nápomocný nebo Vám alespoň některé věci ujasní. Napište nám prosím do komentáře, co si o tomto tématu myslíte? Jaký je Váš názor na podmínky, které se týkají osvobození od DPH? A co si myslíte o nastavení výše daňových sazeb? Které změny v oblasti DPH byste uvítali? Budeme velice rádi, když se v komentářích o své názory s námi podělíte.

Prodej ready made firem