Výhody a nevýhody podnikání, které Vám usnadní rozhodování, pokud se právě zaobíráte otázkou, zdali si založit živnost, obchodní společnost, nebo setrvat v pracovním poměru. V článku naleznete přehledný výčet všech pro a proti, která byste měli vědět ještě před tím, než se pustíte do podnikání. Čtěte dál a získejte tak všechny důležité informace nezbytné pro vaše rozhodnutí.

Článek v sobě kombinuje informace týkající se s.r.o., a.s. a OSVČ. Vy díky tomu máte všechna fakta na jednom místě a můžete se k nim kdykoliv vracet.

Banner zřízení sídla online

Výhody a nevýhody podnikání s podrobným výčtem pro a proti u forem, mezi kterými je možné vybírat

8 výhod podnikání

1. MOŽNOST VYSOKÉHO VÝDĚLKU

 • Na rozdíl od zaměstnaneckého poměru se zde nesetkáte s platovými tabulkami nebo jinak nastavenými normami. O tom, kolik si během měsíce vyděláte, rozhodnete pouze vy sami. Vše se bude odvíjet od vašeho pracovního nasazení a schopnosti vytrvat a přicházet s novými nápady. Dá se tedy říci, že máte prakticky možnost neomezeného výdělku, který poroste přímo úměrně s vaším úsilím.

2. ČASOVÁ SVOBODA A FLEXIBILITA

 • Doslova se stanete pány svého času. Pracovní dobu si můžete naplánovat podle vlastních preferencí a uzpůsobit tomu tedy i váš volný čas.

3. ROZVOJ A SEBEREALIZACE

 • Člověk, který se rozhodne podnikat, se musí zpravidla neustále vzdělávat a mnohdy se to netýká jen oblastí, ve kterých se sám pohybuje, ale také těch, které ke svému podnikání využívá, nebo se samotným podnikáním přímo či nepřímo souvisí. Tato skutečnost je velkým benefitem pro osoby, které se chtějí rozvíjet a dosáhnout pocitu vlastní užitečnosti a osobního naplnění.

4. REALIZACE VLASTNÍCH SNŮ A PLÁNŮ

 • Podnikání je díky tomu často mnohem větší zábava a vy budete chodit do práce s radostí.

5. MOŽNOST VYUŽITÍ PÁKOVÉHO EFEKTU

 • Za předpokladu, že je vaše podnikání úspěšné, můžete si najmout další pracovníky a díky tomu těžit z pákového efektu a tím váš příjem dále násobit. Finanční páka a páka lidského kapitálu vám může zajistit mnohem větší příjmy, než ve většině případů mohou získat zaměstnanci.

6. DELEGOVÁNÍ

 • Nemusíte ztrácet čas činnostmi, které pro vás nejsou zajímavé, důležité či vám způsobují frustraci. Máte tedy možnost sami rozhodnout o tom, čemu se v pracovní době budete věnovat a jaké činnosti dáte na starost vašim pracovníkům.

7. MOŽNOST ROZHODNOUT O BUDOUCNOSTI FIRMY

 • Sami rozhodnete o tom, co s firmou bude dál, pokud v ní už nadále nebudete chtít působit nebo budete ztrácet vaše pracovní tempo. Za předpokladu, že se vám podaří vybudovat úspěšný byznys, můžete společnost předat svým potomkům či rovnou prodat, což v případě zaměstnaneckého místa udělat nemůžete. Další možností je ústup do pozadí, kdy můžete najmout manažera a svou roli přetransformovat na místo poradce, kdy stále budete majitelem byznysu bez rizika z propuštění.

8. DIVERZIFIKACE RIZIKA ZTRÁTY VÝDĚLKU

 • Vaše příjmy ve většině případů plynou od více klientů a tím diverzifikujete riziko ztráty výdělku. Pokud nějakého z nich ztratíte, nemusíte hned zoufat a vyplňovat žádost o evidenci na úřadu práce, protože máte řadu dalších.

 

5 nevýhod podnikání

1. NEJISTÝ PŘÍJEM

 • Zejména v začátku vašeho podnikání nemáte jistý výdělek. Mnohdy dochází k situacím, kdy svou firmu musíte dotovat bez jistoty návratnosti. Nikdo vám neřekne, za jak dlouho začne vaše podnikání prosperovat a jestli se vůbec dočkáte úspěchu, který samozřejmě již od začátku každý předpokládá a očekává.

2. ORGANIZACE ČASU

 • Na jednu stranu si podnikatelé sami určují pracovní dobu, ale na druhou stranu není pevně ohraničená. Klidně se tedy může stát, že svou práci dodělávají po večerech či o víkendech, kdy zaměstnanci mají obvykle volno. Důsledkem špatné organizace jsou podnikatelé vystavování stresu a dochází u nich k syndromu vyhoření či zdravotním potížím.

3. NUTNOST BÝT TU VŽDY PRO SVÉ KLIENTY

 • Musíte být vždy vstřícní ke klientům a jejich přání plnit na počkání, aby se nestalo, že přejdou k vaší konkurenci. V zaměstnaneckém poměru se také očekává, že budete směřovat k nejlepšímu možnému výsledku, ale následky neúspěchu nejsou tak tvrdé.

4. MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

 • Podnikatelé by měli oplývat manažerskými dovednostmi. Měli by být schopni organizovat práci i čas a to nejen svůj, ale také svých pracovníků, na které by se mimo jiné měli naučit i práci delegovat. Ve výsledku podnikání není jen o dobrém nápadu, ale také o osobnostních předpokladech a různých dovednostech.

5. NEPLACENÁ DOVOLENÁ

 • Minimální délka trvání dovolené u zaměstnanců je upravena zákoníkem práce, to se ale netýká podnikatelů, kteří na placenou dovolenou nárok nemají.

 

Vedle výhod a nevýhod s.r.o. (společnosti s ručením omezeným) či a.s. (akciové společnosti) jsou některé znaky spolu s OSVČ společné

Společné znaky se týkají především základních dokumentů potřebných pro start podnikání:

 • živnostenské oprávnění;
 • čistý rejstřík trestů;
 • prokázání bezdlužnosti vůči státu.

 

8 výhod s.r.o.

1. OMEZENÉ RUČENÍ

 • V porovnání s osobami samostatně výdělečně činnými ručí společníci jen do výše nesplaceného vkladu, jelikož se závazky vztahují ke společnosti jako celku. V případě, kdy by společnost neprosperovala, se nemusí společníci obávat ztráty svého majetku.

2. MENŠÍ FINANČNÍ ZÁTĚŽ PŘI ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

 • Založení firmy představuje menší finanční zátěž, jelikož zákon zde stanovuje minimální výši základního kapitálu na 1 Kč.

3. PRESTIŽ

 • Založení s.r.o. jakožto právnické osoby může v očích obchodních partnerů, dodavatelů a zejména zákazníku působit seriózněji a důvěryhodněji, než podnikající fyzická osoba. Můžete se také dočkat lepší pozice v rámci výběrových řízení, která jsou pod záštitou státních úřadů či jiných firem.

4. POJIŠTĚNÍ

 • Pojištění je v případě společnosti s ručením omezeným hrazeno za zaměstnance daňově uznatelným základem. Právnické osoby musí hradit pouze daň z příjmů ve výši 19 % a srážkovou daň, která se dělí mezi jednotlivé společníky a představuje zatížení ve výši 15 %. Společníci mají lepší možnost optimalizovat daně.

5. MOŽNOST PRODEJE

 • U fungujících firem platí, že jejich hodnota se časem zvyšuje a tím se firma stává i velmi atraktivní. Buduje obchodní jméno a historii, čímž také zvyšuje svůj kredit. Firmu je možné prodat jednateli, dalším společníkům nebo předat potomkům.

6. MOŽNOST VOLBY OBCHODNÍHO JMÉNA

 • Zakladatelé firmy si sami volí libovolný obchodní název a mohou se tak lépe zaměřit na propagaci a budování značky.

7. NENÍ NUTNÉ VYTVOŘIT WEBOVÉ STRÁNKY

 • Společnosti s ručením omezeným nemají povinnost při založení vytvořit vlastní webové stránky. Díky tomu mohou především v začátku podnikání ušetřit a vyhnout se zbytečným výdajům pakliže pro své fungování tvorbu stránek nepovažují za klíčovou.

8. POČET ZAKLADATELŮ

 • Zákon nestanovuje minimální ani maximální počet zakladatelů. Je tedy na zvážení každého, jestli se do podnikání chce pustit sám, nebo s dalšími lidmi.

 

Proč založit s.r.o.

Obliba společností s ručením omezeným v České republice stále roste a je zapříčiněna hned několika benefity. Stále více podnikatelů volí tuto možnost pro vyšší důvěryhodnost v porovnání s podnikajícími fyzickými osobami. Rozdílem a nesporným přínosem s ohledem na jiné formy podnikání je také omezené ručení, kdy společníci ručí za závazky jen do výše nesplaceného základního vkladu. Každá zakládající firma si musí zvolit obchodní název a sídlo, což v porovnání s podnikajícími fyzickými osobami, které si nemohou zvolit libovolný název a jejich sídlo bývá často v místě trvalého pobytu, působí mnohem důvěryhodněji a ono sídlo zcela jistě i profesionálně.

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBYLO NIKDY JEDNODUŠŠÍ.

PODEJTE SI ONLINE ŽÁDOST A MY VŠE VYŘEŠÍME ZA VÁS NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI.

 

5 nevýhod s.r.o.

1. NÁZOROVÉ NESHODY SPOLEČNÍKŮ

 • Pokud se na založení společnosti s ručením omezeným podílí více společníků, může lehce dojít k situaci, kdy bude mít každý z nich jiný názor na důležitou otázku fungování společnosti. Takové neshody pak mohou vést i k zániku společnosti.

2. ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ

 • Spolu se založením s.r.o. je spojena i administrativa, která mnohdy může zabírat více času, než si společníci před samotným vznikem společnosti mysleli. Samozřejmě je možné papírování outsourcovat na externí dodavatele, ale pak je nutné počítat i s penězi, které bude nutné na tuto službu vynaložit.

3. EXISTENCE DATOVÉ SCHRÁNKY

 • Po vzniku je společnosti automaticky přidělena datová schránka, která slouží primárně ke komunikaci s orgány veřejné moci. Na druhou stranu má tento bod i výhodu, jelikož spolu s ním odpadá i problém, zdali veškeré písemnosti zasílat na adresu sídla firma či jinou nahlášenou adresu.

4. VYSOKÉ POPLATKY ZA ZMĚNU

 • Pokud se po založení společnosti rozhodnete pro změnu adresy sídla firmy nebo chcete změnit či rozšířit podnikání, připravte se na to, že zaplatíte nezanedbatelné částky.

5. RUČENÍ

 • Společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně až do výše nesplacených vkladů. Problém nastává již v momentě, kdy vklad nesplatí jen jeden ze společníků.

 

Stejně jako tomu je u všech forem podnikání, výhody a nevýhody mají i a.s. (akciové společnosti)

7 výhod akciové společnosti

1. RUČENÍ

 • Nespornou výhodou založení a.s. je skutečnost, že jednotliví akcionáři neručí vůbec za závazky společnosti a nemusí se tedy obávat ztráty svého vlastního majetku, pokud by společnost neprosperovala.

2. ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

 • Zakladatel má možnost si sám zvolit způsob, jakým bude společnost řídit. Volit může mezi dualistickým a monistickým modelem, což mu dává především prostor k zajištění lepší struktury obchodního vedení společnosti.

3. ZASTUPITELNOST

 • K založení akciové společnosti je potřeba minimálně dvou osob, což v případě nepřítomnosti jedné z nich zajišťuje vzájemnou zastupitelnost za předpokladu, kdy obě mají stejné pravomoci.

4. BUDOUCÍ PŘEVOD

 • Akciová společnost, jakožto samostatný subjekt, umožňuje fungování společnosti i poté, co už zde nejsou původní zakladatelé. Ke splnění požadavků k převedení či prodeji společnosti je nutné splnit jen několik málo administrativních požadavků.

5. KOUPĚ JIŽ EXISTUJÍCÍ SPOLEČNOSTI

 • Možnost, kterou jistě ocení ti, kteří chtějí s byznysem co nejdříve začít a zároveň se vyhnout počáteční administrativě spojené se založením nové společnosti. Obzvlášť v oblibě jakou ready-made společnosti, které jsou již založené, ale zároveň se s nimi nikdy nepodnikalo a tudíž na sebe nemají navázané ani žádné závazky.

6. PRESTIŽ

 • Jistota velké prestiže vzhledem k tomu, že k založení akciové společnosti musí společníci disponovat milionovými částkami. Taková společnost u obchodních partnerů, dodavatelů i zákazníků jistě budí důvěryhodnost. Zároveň firma disponuje větším množstvím finančních prostředků, což může být především v jejím začátku výhodné a žádoucí.

7. STABILITA SPOLEČNOSTI

 • Vzhledem k tomu, že samotný vznik společnosti je spjat s akciemi, které jsou zakoupeny různými podílníky, je tím zajištěna její relativní stabilita. Při změnách majitele jednotlivých akcií nedochází ke změnám uvnitř firmy.

 

4 nevýhody akciové společnosti

1. KAPITÁLOVÁ NÁROČNOST

 • Abyste mohli založit a.s., musíte disponovat mnohem vyšším kapitálem, než je tomu v případě společnosti s ručením omezeným. Konkrétně se jedná o 2 miliony korun. Vedle finanční náročnosti je založení také časově náročné.

2. SPLACENÍ HODNOTY AKCIÍ

 • Zákon vyžaduje, aby pro založení společnosti bylo splaceno 30 % účetní či jmenovité hodnoty upsaných akcií a případné emisní ážio. Lhůta splacení vkladu může být upravena stanovami, ale k samotnému splacení musí dojít nejpozději v den podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

3. WEBOVÉ STRÁNKY

 • Zákon stanovuje, že akciová společnost musí disponovat internetovými stránkami. Akciové společnosti jsou povinny veřejně publikovat a informovat o stavu společnosti širokou veřejnost, pro kterou je přístup zajištěn zdarma.

4. INFORMACE

 • K dispozici je menší množství informací o vlastnících v obchodním rejstříku.

 

Výhody a nevýhody živnosti (OSVČ)

V této kapitole naleznete přehled těch nejvýraznější kladů a záporů, které se pojí s prací na živnost.

6 výhod OSVČ

1. MOŽNOST NEOMEZENÉHO VÝDĚLKU

 • Sami ovlivníte, kolik si vyděláte. S rostoucí mírou vašeho nasazení roste i váš příjem.

2. NÍZKÉ RIZIKO STEREOTYPNÍ PRÁCE

 • Jako OSVČ máte větší množství klientů, kteří mají rozdílné potřeby a vyžadují individuální přístup. Díky tomu bude vaše práce různorodá a riziko stereotypu jé nízké.

3. REAKCE NA POKROK

 • Jste schopni rychleji reagovat na pokrok a tržní změny. V korporátních společnostech bývají obvykle schvalovací procesy delší a mohou nepříznivě zasáhnout do chodu firmy. Vy díky rychlému zareagování máte možnost získat náskok a dosáhnout uspokojení jak po materiální, tak i po psychologické stránce.

4. DOVOLENÁ

 • Můžete si udělat dovolenou kdykoliv se vám zachce a sami si plánovat pracovní dobu. Samozřejmě je nutné nezapomínat na organizaci času, kdy ve firmě nebudete, aby i bez vaší přítomnosti fungovalo vše tak, jak má.

5. REALIZACE VLASTNÍCH SNŮ A PLÁNŮ

 • Můžete dělat to, co vás baví a v čem jste dobří a realizovat tím vlastní sny a plány.

6. MOŽNOST PRÁCE Z DOMOVA ČI Z TERÉNU

 • Vzhledem k tomu, že si sami můžete organizovat pracovní dobu a jste sami sobě šéfem, získáváte tím možnost rozhodnout o tom, kde chcete pracovat. Máte možnost pracovat z domova či z terénu.

 

Výhody živnosti (OSVČ) jakožto nekonečný prostor pro realizaci vlastních nápadu a rozvoj osobnosti

Patříte-li mezi osoby, jejichž tok myšlenek je neomezený a vyžadujete prostor pro realizaci vlastních nápadů a svou seberealizaci, podnikání jako takové pro vás bude představovat především benefity.

Podnikání vám může nabídnout neomezený prostor pro vaši originalitu, kreativitu a tvořivost. Energii, kterou do práce vložíte, se vám mnohonásobně vrátí a navíc budete mít skvělý pocit, že na začátku to byla právě vaše myšlenka a nápad, které zapříčinily vznik něčeho nového, co může ostatním lidem pomoci.

 

 

Výhody práce na IČO (živnostenský list) můžou být u mnohých zájemců o založení živnosti rozhodující pro začátek podnikání

Pracovní život zaměstnanců se v mnoha ohledech výrazně liší od života osob samostatně výdělečně činných. Je vysoce pravděpodobné, že jako rození podnikatelé byste se v zaměstnání necítili dobře, protože během pracovní doby byste přemýšleli o tom, jak firmu vašeho zaměstnavatele vylepšit na místo toho, abyste realizovali svou vlastní.

 

 

Nevýhody živnosti (OSVČ) je možné spatřovat i v tom, že podnikání není vhodné pro každého a vaše unáhlené rozhodnutí vás následně může stát spoustu peněz i zbytečně investovaného času. Než člověk učiní takové zásadní rozhodnutí, měl by poznat sám sebe a odpovědět si na řadu otázek, jako například:

 • Jsem dostatečně zodpovědný?
 • Jsem schopen unést určitou míru rizika?
 • Mám dobré organizační schopnosti?
 • Komunikuji rád s lidmi?
 • Jsem schopen přijmout riziko nejistého výdělku?
 • Přijímám rád výzvy?
 • Učím se rád novým věcem?

 

9 nevýhod OSVČ

1. VYSOKÝ PODÍL ODPOVĚDNOSTI

 • Pro živnostníky představuje špatné rozhodnutí často nižší zisk. Finanční postih pocítí ihned.

2. RIZIKO VZNIKU DLUHU

 • Lehce se můžete dostat do role dlužníka v důsledku neplacení nebo špatného výpočtu daňových povinností.

3. POVINNÉ MĚSÍČNÍ ZÁLOHY

 • Osobě samostatně výdělečně činné vzniká povinnost přihlásit se na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně a každý měsíc platit povinné zálohy.

4. NÍZKÝ DŮCHOD

 • Živnostníci mají nižší důchod, protože odvádějí méně na sociálním (důchodovém) pojištění, než zaměstnanci. V porovnání se zaměstnanci mají OSVČ nižší starobní důchod, invalidní důchod a případný vdovský či sirotčí důchod.

5. NEEXISTUJE ZDE VÝPOVĚDNÍ LHŮTA A NEMÁTE NÁROK NA ODSTUPNÉ

 • Živnostníci nemohou počítat s žádnou lhůtou, během které mají nárok na peníze při ukončení své činnosti. Naopak zaměstnanci mají dvouměsíční výpovědní lhůtu, během které mají možnost hledat nové zaměstnání.

6. NEEXISTUJE OCHRANA ZE STRANY ZÁKONÍKU PRÁCE

 • Na zakázky, které jsou dojednané obchodní smlouvou, se neaplikuje zákoník práce a vy tak nejste nijak chráněni.

7. RUČENÍ

 • Osoby samostatně výdělečné činné ručí celým svým majetkem a podnikají pod svým jménem a příjmením. V praxi to znamená, že pokud má podnikatel dluhy, vzniká mu tím povinnost kompletně je uhradit i za cenu, že by k tomu musel využít svůj vlastní majetek. Podnikatel nese odpovědnost za každé rozhodnutí, které během podnikání učiní a může tedy doplatit na nepromyšlené kroky či nezaplacené faktury.

8. ŽÁDNÝ NÁROK NA NÁHRADU MZDY

 • Živnostníci jsou bez nároku na náhradu mzdy v případě nemoci a bez nároku na ošetřovné pokud se starají o dítě či jiného člena domácnosti.

9. NUTNOST AKTIVNĚ HLEDAT PRÁCI

 • Za přidělenou práci pro zaměstnance je vždy odpovědný zaměstnavatel. Naopak podnikatelé si své zakázky musí sami aktivně shánět a jsou za ně i sami zodpovědní, což může být pro někoho stresující a opět to souvisí i s nejistým výdělkem.

 

Jak je popsáno již výše, práce na živnostenský list má mnohé nevýhody, které by mohly řadu osob, které uvažují o založení živnosti, odradit.

Člověk, který se rozhodne jít touto cestou, by měl mít jasnou představu o tom, čemu se chce věnovat, jestli k tomu má předpoklady a měl by mít i plán do budoucna. Zcela jistě by měl disponovat finanční rezervou, aby byl schopen překonat začátky, které jsou pro každého podnikatele těžké.

POMŮŽEME VÁM SE ZŘÍZENÍM ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ NEBO SE ZALOŽENÍM S.R.O. ČI A.S.

ZÁROVEŇ POSKYTUJEME VIRTUÁLNÍ A SKUTEČNÁ SÍDLA V PRAZE A ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

AŤ UŽ JSTE PODNIKATEL NEBO VLASTNÍTE FIRMU, SPOLEČNĚ NALEZNEME IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PŘÍMO PRO VAŠE PODNIKÁNÍ.

Závěrem lze tedy říci, že tak jako ani v životě není nic jen černé či bílé, s podnikáním je to stejné. Každá z forem má svou cenu, daň, své výhody a nevýhody. Ovšem žádnou z forem podnikání nelze označit čistě za dobrou nebo špatnou, protože co je pro jednoho výhodou, může představovat nevýhodu pro druhého, což vychází z odlišných osobních preferencí či životních postojů. Je důležité dopředu zvážit, jaká konkrétní forma bude tou nejvhodnější pro vás s ohledem na to, jaký je váš předmět podnikání, jak velká firma jste a jakým kapitálem disponujete.

Napište nám do komentáře, jakou formu byste pro vaše podnikání zvolili vy sami a proč byste se takto rozhodli. Patříte mezi osoby, pro které je podnikání přijatelnější formou výdělku, nebo je vám bližší zaměstnanecký poměr?

Také nám napište, co si myslíte o typických frázích, které jsou často skloňovány ve vztahu k zaměstnancům a podnikatelům. Nejčastěji můžete slyšet o tom, že podnikatelé jsou páni svého času, jsou šťastnější a vydělají si více, než zaměstnanci, u kterých se naopak doslechnete ve spojení s nízkým výdělkem, nespokojeností se svou prací a chováním ze strany zaměstnavatele.

Jsou to podle Vás jen mýty, nebo holá fakta?