Jak založit s.r.o. je stále aktuální téma. Už samotný proces založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) sám o sobě definuje budoucnost podniku. O tom, jak se bude vaše živnost vyvíjet nebo jak náročná bude její administrativní správa a co všechno bude obnášet, můžete rozhodnout už v době, kdy ji zakládáte. Je tudíž vhodné celý proces zakládání dobře promyslet a vědět o něm co nejvíce.

Zjistíte zde, co všechno založení takové s.r.o. obnáší, co je nezbytné, s čím musíte počítat nebo například čemu se vyhnout.

Banner zřízení sídla online
Zastupování na úřadech

Jak založit s.r.o. aneb o co vlastně jde?

Společnost s ručením omezeným představuje právnickou osobu, se kterou je společník (nebo více osob) vlastnicky propojen.

Pokud je s.r.o. vytvořena více zakladateli, všichni k ní mají stejná práva a povinnosti, stejně jako je tomu v jiných běžných podnicích, firmách a korporacích.

Právní forma s.r.o. má ale jednu velkou výhodu – poskytuje do určité míry omezení některých rizik, která se můžou při jiných podobách podnikatelských činností vyskytnout. Možná i díky tomu je tak oblíbená.

Pro zajímavost: V České republice je to nejvíce využívaná forma podnikání.

Společníci vkládají do firmy peněžní i jiný kapitál (tím můžou být např. know-how, auta či jiná motorová vozidla, různé stroje, zařízení, nemovitosti aj.) a o řízení podniku rozhodují na valných hromadách formou hlasování. Ta je svolávána jednatelem, a to ze zákona minimálně jednou ročně. Jedná se na nich například o změně Společenské smlouvy či základního kapitálu, výměně jednatele nebo případně dozorčí rady. Ta kontroluje práci jednatelů a správnost účetních dokumentů.

Zastoupíme vaši firmu na úřadech

Jak si založit firmu v 5 krocích

1. krok – Sepsání Společenské smlouvy

Zakladatelským dokumentem je v případě více zakladatelů Společenská smlouva. V případě jednoho člověka se jedná o Zakladatelskou listinu. Obojí musí být sjednáno vždy písemně. Dokument vchází v platnost notářským zápisem a podpisem všech společníků. V případě s.r.o. zde musí být uvedeno sídlo, firma, informace o společnících, popřípadě i předmět podnikání, výše základního kapitálu a správce vkladu. Smlouvu může sepsat i advokát či zmocněnec, vždy ale s využitím plné moci.

Sidla firem v Praze

2. krok – Složení vkladů neboli základního kapitálu

Zakladatelé většinou umisťují všechny jejich vklady (nebo obvykle alespoň části) na nově vytvořený bankovní účet.

Samozřejmě je ale lze složit i v hotovosti. Nejmenší částka, kterou lze považovat za základní kapitál, byla nastavena na jednu korunu.

V okamžiku vzniku s.r.o. jsou vklady považovány za majetek společnosti.

 

3. krok – Získání živnostenského oprávnění

Spolu s návrhem na zápis s.r.o. do Obchodního rejstříku je nutné doložit také odpovídající oprávnění k podnikání ve formě živnostenského listu, koncese a dalších.

Ty je samozřejmě nutné vyřídit ještě před podáním žádosti. K založení živnosti potřebujete vyplněný registrační formulář. Dále je nutné získat souhlas s umístěním podniku.

V případě koncese, řemesla či vázané živnosti (tj. živnost vyžadující například ukončené odborné vzdělání, rekvalifikaci nebo praxi v oboru po určitý čas) potřebujete i úřadem ověřené prohlášení odpovědného zástupce, a k tomu ještě doložení dosaženého vzdělání a odborné způsobilosti.

Nachystejte si i tisíc korun jako správní poplatek, který je potřeba zaplatit u všech forem podnikání.

Pak už je potřeba jen navštívit Živnostenský úřad a zažádat o registraci živnostenského oprávnění.

 

4. krok – Zápis do Obchodního rejstříku

Aby byla společnost zapsána do Obchodního rejstříku, musí být nejprve podán návrh na zápis u rejstříkového soudu. Návrh musí být úředně ověřený a podepsaný všemi jednateli.

Zápisem do Obchodního rejstříku poté vzniká s.r.o., s čímž je spojena i povinnost vedení účetnictví.

Před zápisem firma ještě nemá právní osobnost a nesmí tak vykonávat některé právní činnosti. Může však svým jménem například podepsat nájemní smlouvu nebo založit firemní bankovní účet.

 

5. krok – Registrace u finančního úřadu

Jednou z počátečních povinností nově vzniklé firmy je zaregistrování na místně příslušném finančním úřadu k dani z příjmu fyzických osob.

Společníci a kapitál

Společnost může být vedena jednotlivcem, ale může mít klidně až padesát společníků. Je tedy potřeba si uvědomit, zda chcete podnikat sami, nebo se o starosti a radosti z podnikání dělit s dalšími lidmi.

Pokud bude tedy spolumajitelů více, je lepší lichý počet kvůli hlasování na valných hromadách. Nemůže tak dojít k remíze.

Všichni se také podílí na složení základního kapitálu. Doporučuje se vložit dostatek finančních prostředků na pokrytí počátečních nákladů. A to se ve více lidech určitě řeší lépe, než když je na to člověk sám.

Podnikání ve více lidech má sice spoustu kladů, ale i několik záporů. Na jednu stranu máte po boku někoho, s kým se můžete radit, řešit problémy a nezdary nebo plánovat budoucnost, na stranu druhou se vaše názory mohou v některých místech či situacích rozdělit a způsobit tak ve firmě nešvary nebo dokonce v krajním případě zapříčinit i její rozpad.

Zastupování s.r.o. na úřadu
Kdo může jednat jménem podnikatele?

Název firmy

Na první pohled jednoduchá záležitost. Tak snadné to ale v praxi bohužel není.

Název firmy nesmí být klamavý, měl by být nezaměnitelný, snadno zapamatovatelný a vyslovitelný. Zvolte tak něco krátkého a smysluplného.

Pokud se chcete zaměřit na konkrétní stát, využijte daný úřední jazyk.

Vyhněte se sledu písmen, která běžnému zákazníkovi nic neřeknou a budou pro něj těžko vybavitelné.

Co je důležité, jméno musí být originální, unikátní. Nesmí být shodné s pojmenováním jiné již existující firmy. Vymyslete tedy názvů více a poté na stránkách Ministerstva spravedlnosti zkontrolujte jejich jedinečnost a dostupnost.

Na konec názvu je poté umístěn dovětek s.r.o., spol. s r.o. nebo společnost s ručením omezeným.

Jak založit společnost s ručeným omezeným chytře a efektivně

Vedle výše uvedených nejzákladnějších a povinných kroků pro založení s.r.o. je vhodné popřemýšlet i o dalších důležitých faktorech. Čemu dalšímu neméně důležitému budete při zakládání s.r.o. čelit a co je třeba znát?

 

Práva a povinnosti společníků

Pro správný chod a fungování podniku je také důležité znát alespoň základní práva a povinnosti nejen sebe, ale i ostatních spolumajitelů. Můžete se tak vyhnout některým problémům a nepříjemným překvapením.

a) Práva

I. Na podíl na zisku – Zisk se dělí mezi společníky podle velikosti jejich obchodních podílů. Rozhodování o těchto financích spadá do působnosti valné hromady, kdy peníze musejí být vyplaceny do tří měsíců od jejího rozhodnutí.

II. Na podílení se řízení společnosti – Toto právo je uskutečňováno účastí jedince na valných hromadách, kde svým hlasováním může ovlivnit budoucí vývoj podniku.

III. Na informace – Všechny tyto osoby se mohou na cokoliv dotázat kteréhokoliv z jednatelů, nebo si informaci dohledat a přečíst v nejrůznějších dokladech, záznamech a smlouvách.

IV. Na společnickou žalobu – Lze ji podat proti jednateli či dozorčímu rady v případech, které uvádí zákon. Nejčastěji se jedná o zanedbání povinnosti, která způsobí finanční či jinou újmu. Přestože je označena za „společnickou“, jedná se o žalobu podanou jedincem, jen s využitím názvu podniku.

V. Na podíl na likvidačním zůstatku – Pokud je obchodní korporace likvidována, společníci mají nárok na vyplacení určitých částek. Ty mohou být určeny mírou splnění vlastní vkladové povinnosti nebo v některých případech i výší jejich celkových vkladů.

VI. Na vypořádací podíl – Vzniká při opuštění firmy jedincem, aniž by za něj nastupoval někdo jiný. Výše se odvozuje od odhadované hodnoty firmy a poměru, který daná osoba na celkové hodnotě má.

VII. Minoritní práva – Ta mají spoluvlastníci, jejichž vklad tvoří minimálně 10 % základního kapitálu. Ti mohou požádat jednatele o svolání valné hromady, který má na její sjednání dobu jednoho měsíce. Pokud by k tomu nedošlo, mají možnost svolat ji sami.

b) Povinnosti

I. Vkladová – Výše vkladů není dána zákonem, nýbrž Společenskou smlouvou. Nepeněžitý vklad se vnáší ještě před vznikem korporace, peněžitý současně se vznikem nebo po něm v období do pěti let.

V případě, že se společník finančně z různých důvodů nezapojuje, nesmí se po tuto dobu účastnit hlasování na valných hromadách. V krajních případech může být tato osoba i vyloučena, pokud ani po vyzvání k uhrazení vkladu a obdržení dostatečné lhůty tento úkol nesplní.

II. Příplatková – Jedinec svými penězi spolufinancuje firmu. Pokud se ve společenství vyskytuje osoba, která pro tuto formu příspěvků na valné hromadě nehlasovala, má dvě možnosti. Buď přistoupí a finančně se zapojí, nebo se může rozhodnout vystoupit, čímž jeho příplatková povinnost zanikne.

Pokud společníci příspěvky neplatí, postupuje se a následně trestá úplně stejně, jako je tomu v případě vkladové povinnosti.

III. Povinnost loajality – Musí být dodržován vnitřní řád (opět dán Společenskou smlouvou), dobrá pověst a čestnost při chování se ke společnosti, tak i při jednání a vystupování jejím jménem.

IV. Zákaz konkurence – Jednatel, popřípadě i další členové, jsou omezeni na činnostech, které jsou spojeny s jinými podniky s podobnou působností.

Sídlo firmy

Při sepsání Společenské smlouvy (nebo Zakladatelské listiny) musíte uvést sídlo společnosti. Abyste tak mohli učinit, budete potřebovat písemný souhlas vlastníka nemovitosti, který musí být ověřen notářem.

Pokud plánujete podnikat na několika místech v republice, za sídlo bude vždy označována pouze tato lokalita, žádná jiná.

V některých případech ale můžete sídlo firmy registrovat i na adresu vašeho trvalého bydliště. To se ale obecně moc nedoporučuje hned z několika důvodů. Pokud bydlíte v bytě, neobejdete se bez souhlasu majitele. Dále to navenek nepůsobí úplně nejlépe – ať už na zákazníky, nebo i obchodní partnery. Třetí nevýhodou by mohl být fakt, že živnostenský zákon ukládá povinnost umístit na budovu název firmy a její IČ, což by opět v případě bytů mohl být problém.

Zastoupení na úřadu
Comeflex Office jednatelé společnosti

Jednatel společnosti

Jednatel představuje statutární orgán firmy a je také zapsán do Obchodního rejstříku. Jednatel, na rozdíl od společníka, obchodně vede podnik, účetnictví a evidenci, a je za ni zodpovědný. Proto by měl mít čistý trestní rejstřík.

Hovorově bychom jej mohli také nazvat za „nejvyššího šéfa“.

Do jeho kompetence spadá jednání s obchodními partnery či zákazníky, najímání zaměstnanců a podepisování nejrůznějších listin.

Stejně jako společníků i jednatelů může být v jedné firmě více.

Jednatel může být zároveň společníkem a naopak.

Jak založit s.r.o. krok za krokem

Jak tedy v praxi postupovat? Následující seznam je přehledným shrnutím toho, co jste si přečetli výše.

 1. Rozhodněte se pro název
 2. Sjednejte si sídlo
 3. Zvolte si předmět podnikání a zaregistrujte živnost
 4. Zařiďte si potřebné dokumenty pro všechny společníky
 5. Zvolte si jednatele
 6. Zaregistrujte se k DPH
 7. Určete si výši základního kapitálu
 8. Sepište Společenskou smlouvu se všemi potřebnými daty a údaji
 9. Nechte se zapsat do Obchodního rejstříku
V čem podnikat? Pomoc se založením s.r.o.

Na co si dát pozor a s čím počítat?

Nejednoho živnostníka zaskočily nejrůznější kroky, se kterými nepočítali. Na co tedy nezapomenout? Co je ještě potřeba vzít v úvahu?

 1. Ujistěte se, že máte dostatečnou finanční rezervu. Minimálně začátky něco stojí. A než začnete vydělávat, může to ještě nějakou dobu trvat.
 2. Ne všichni jsou poctiví. Někteří obchodní partneři nemusejí být dobrou volbou a může se stát, že na nějakého „neplatiče“ narazíte. A pravděpodobně přijdete o nějaké peníze. Proto si dobře vybírejte a dávejte si pozor. Snažte se co nejvíce věcí sjednávat písemně a smlouvami. V podnikání se na žádné vyřčené sliby nehraje!
 3. Administrativa je důležitá. Přestože papírování nepatří mezi nejoblíbenější činnosti většiny lidí, tady je důležitá a nezbytná. A v začátcích jí může být opravdu hodně, tak na to buďte připraveni.
 4. GDPR se vás také týká. Je tedy dobré zavést ochranu osobních údajů hned na začátku, než později všechno předělávat pod kontrolou příslušného orgánu.

 

Jak dlouho trvá založení společnosti?

Délka založení se liší podnik od podniku, závisí na několika důležitých faktorech.

 1. Je rozdíl v tom, zda kooperaci zakládáte sami nebo s odborníkem, stejně jako o jakou živnost se vlastně jedná nebo jestli si vyberete již připravenou formu ready made.
 2. Všechny výše uvedené kroky, které je nutné splnit, se také mohou lišit délkou. Není možné přesně určit, jak dlouho budete čekat na úřadech, jak dlouho budete sepisovat smlouvu či jednat o názvu, sídle nebo jednatelích.
 3. Musíme přihlédnout i k tomu, že pokud budete mezi jednotlivými kroky dělat dlouhé prodlevy, můžete vaši živnost spustit klidně až po několika letech. Naopak, pokud půjde vše dobře a rychle, může to být otázka třeba dvou měsíců.

Spoustu časových prodlev můžete ovlivnit. Jiné ale závisí na postupu dalších osob, úřadů či orgánů. Obecně třeba od sepsání Společenské smlouvy po zápis do Obchodního rejstříku obvykle uběhnou dva až tři týdny.

A jak to chodí na dalších úřadech, v bankách nebo u notářů, to už asi sami znáte z vlastní zkušenosti nebo si to umíte alespoň představit.

Pro představu, v České republice si v průměru budoucí živnostníci musejí vybrat necelý měsíc volna. V zahraničí je to pak o něco méně.

Konkrétní časový údaj se ale nedá obecně uvést.

 

Ready made společnost – založeno bez práce?

Označení „ready-made“ má původ v angličtině, kdy znamená něco jako „již vytvořeno“ či „již připraveno“.

Můžete narazit i na označení „shell company“, v češtině překládané jako „skořápky“

Jde o pojmenování již hotové firmy, která má název, sídlo, IČ, vyřešený základní kapitál, splňuje všechny podmínky dané zákonem, ale neobchoduje. Je založena za účelem jejího prodeje někomu, kdo ji začne využívat ke komercializaci. Jsou takto nabízeny jak akciové společnosti, s.r.o., tak i evropské korporace.

Společnost má z počátku i jednatele, který je poté notářem z firmy „vyloučen“ a na jeho místo je jmenována osoba vybraná zákazníkem – budoucím majitelem.

V České republice se tato forma objevila již před osmnácti lety, v roce 2001. Po sedmi letech bylo takto prodáno více než dva a půl tisíce firem!

U této formy bychom našli spoustu výhod:

 1. Můžete začít podnikat již během pár hodin
 2. Není zde žádná historie podniku, ani jeho účetnictví – máte tak čistý štít
 3. Nejsou tu ani žádní zaměstnanci, můžete dát práci, komu budete chtít
 4. Vše je legálně zapsáno v Obchodním rejstříku
 5. Máte splacený základní kapitál
 6. Všechny dokumenty jsou vyřízené
 7. Máte ušetřeno spoustu času

Samozřejmě to s sebou nese i nejrůznější rizika, takže pozor na podvodníky!

Ceny se liší dle sídla, základního kapitálu, ale samozřejmě i výrobce/prodejce. Zákazníci jsou lákáni na ceny od 10 000 Kč, obvykle se ale pro neplátce DPH pohybujeme spíše v rozmezí 20 000 Kč – 40 000 Kč. Pro plátce DPH jsme pak na 70 000 Kč.

Stále ale existuje spousta lidí, kteří si chtějí sami z „ničeho“ vytvořit „něco“, nebo něčemu takovému nevěří, a tato forma se jim nezamlouvá. A je to naprosto v pořádku. Všechno je otázka preferencí.

Společnost na klíč?

Existuje ještě jedna forma, kterou si můžete ulehčit práci, označována jako „společnost na klíč“.

Funguje to tak, že dáte pověřené osobě plnou moc a ona vás ve všech právních krocích zastupuje. Ještě předtím se ale domluvíte a uvedete své představy a požadavky.

Firmy na prodej (nové i s historií)

Výhodou je opět rychlost a relativní pohodlnost, protože spousta povinností je na ramenou někoho jiného. Připravte se ale, že jej samozřejmě budete muset za tuto službu zaplatit. Na druhou stranu, v dnešní době je s touto službou možné začít podnikat již za tři dny. Není to úplně běžné, ale jde to.

Je tedy na zvážení, jestli zaplatit určitou částku a ušetřit si čas, nebo se pustit do zakládání sám, na vlastní zodpovědnost.

Ať už jste v podnikání úplní začátečníci a chystáte se do tohoto světa teprve vstoupit, nebo se v této sféře již pohybujete a máte již nějakou historii, ale chcete založit něco nového, jiného, tento článek vám ukázal, jak to můžete zvládnout sami. Dočetli jste se v něm, co všechno je potřeba udělat pro založení podniku, čemu se při tom vyhnout, na co dbát, s čím počítat, nebo třeba co je dobré znát a mít v paměti.

Také jste se v něm mohli dozvědět o možnosti koupení již předpřipravených základů v podobě společnosti na klíč nebo tzv. ready made.

Stále váháte, jak vytvořit firmu svépomocí? Náš bezplatný e-book vám poradí!

Stále si nejste jisti všemi kroky, které musíte podniknout na zdlouhavé cestě k založení s.r.o.? Stáhněte si zdarma náš e-book, který obsahuje podrobný popis jednotlivých kroků při zakládání s.r.o.

Kniha je rozdělena do dvou částí. První je věnována nutné teorii a vymezení pojmů, se kterými se jako podnikatelé setkáte. Druhá část vás poté detailně provede procesem založení společnosti od samého začátku až do zápisu do Obchodního rejstříku.

 

Jak založit SRO svépomocí

E-kniha obsahuje popis kroků, které Vás navedou, jak úspěšně založit společnost s ručením omezeným.

Přečte si náš návod zdarma, jak správně založit SRO svépomocí. Stačí kliknout na odkaz níže a stáhnout si elektronickou knihu ve formátu PDF. Kniha se otevře v novém okně prohlížeče.

První část knihy se věnuje především vymezení pojmů a druhá část Vás bude krok po kroku navádět až do zápisu společnosti v Obchodním rejstříku.

 

E-BOOK ke stažení