Na jednatele společností jsou od nového roku kladeny větší nároky. Vyplývá to z úprav Občanského zákoníku a Zákonu o obchodních korporacích, které vešly v platnost s nástupem roku 2014.

Nově má jednatel odpovědnost za škodu nejen vůči společnosti, ale také vůči třetím osobám a v krajním případě může přijít až o svůj vlastní majetek.

Na první pohled mohou novely statutáry pořádně vyděsit, ve skutečnosti však tolik strašidelné nejsou. Důležité je vykonávat svou funkci loajálně a s péčí řádného hospodáře.

Jednatel musí být vůči obchodní korporaci loajální, musí jednat pečlivě a v jejím zájmu a mít znalosti potřebné k výkonu své funkce. Konkrétně: Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky (§159 NOZ).

Pokud například jednatel věděl či mohl tušit, že společnost směřuje k úpadku, a nevyvinul dostatečné úsilí, aby ho odvrátil, může ho postihnout trest vydat veškeré prospěchy získané od společnosti dva roky zpět od rozhodnutí o úpadku. Pozor by si tedy měli dávat především majitelé zadlužených subjektů.

Podobná situace nastává v případě, chtěl-li by se jednatel na úkor firmy obohatit. Pak se nechoval informovaně a v zájmu společnosti.

Pokud by byl jednatel kvůli svému prohřešku zažalován, bude na něm, aby prokázal, že jednal skutečně správně: s péčí řádného hospodáře a s patřičnou loajalitou. Když to prokáže, nenese odpovědnost za negativní důsledky svého počínání.

Nová legislativní úprava má přispět k větší ochraně věřitelů před jednáním, jemuž se přezdívá wrongful trading. Jednatel automaticky ručí věřitelům společnosti za její dluh, pokud by firmě způsobil škodu porušením povinností při výkonu funkce.

Potenciálním jednatelům lze poradit, aby velmi pečlivě plnili své formální povinnosti jako je péče řádného hospodáře, jednání v souladu se zájmy společnosti, pořádání valných hromad, zachovávání mlčenlivosti o důvěrných informacích či doplňování uzávěrek do sbírky listin v obchodním rejstříku.

Užitečné je sjednat si pojištění odpovědnosti jednatelů.