Hledáte přehledný a srozumitelný souhrn základních informací o podnikání. Definice v základní formě sama o sobě nestačí, a proto jsme toho pro vás napsali mnohem více!

V tomto článku se dozvíte, jak pojem podnikání definuje nový občanský zákoník. Dále si přečtete, jaké jsou jeho právní formy pro fyzické a právnické osoby. Objasníme pojem podnik a obchodní závod a přidáme další cenné informace, díky kterým se budete v dané problematice lépe orientovat.

 

Definice podnikání podle nového občanského zákoníku

Než začnete podnikat, čeká vás řada velmi důležitých rozhodnutí. Jedním z nich je výběr formy podnikání. Nejste si jistí, zda činnost, kterou plánujete provozovat, je podnikáním?

 

Jak tedy definuje podnikání zákon?

„Podnikání je samostatná výdělečná činnost vykonávaná na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem zisku.“

Jinými slovy, vaše činnost je podnikáním pouze tehdy, pokud jsou současně naplněny tyto předpoklady:

 • samostatnost – vy sami rozhodujete o tom, jakým způsobem budete danou činnost vykonávat a kde atd.
 • výdělečnost – za činnost, kterou vykonáváte, dostáváte zaplaceno.
 • na vlastní účet a odpovědnost – tím rozumějte, že danou činnost vykonáváte pod vlastním jménem a nesete plnou zodpovědnost za její výsledek včetně porušení svých závazků a právních předpisů.
 • živnostenský nebo obdobný způsob výkonu činnosti – rozhodující je charakter vykonávané činnosti.
 • soustavnost – podnikáním není nahodilá a občasná činnost. Zároveň ale tento pojem nevyjadřuje pouze nepřetržitost nebo trvalost. Důležitý je váš záměr vykonávat danou činnost opakovaně.
 • za účelem dosažení zisku – vaším cílem je generování zisků. Nerozhoduje ale, zda svého cíle (zisku) dosáhnete.

 

Definovali jsme, co je to podnikání. Jaké jsou jeho právní formy pro fyzické a právnické osoby?

Půjdeme na to pěkně popořadě. Fyzická a právnická osoba patří mezi základní právní formy podnikání. Obě tyto možnosti vám nabízejí několik dalších variant, ze kterých můžete vybírat.

 

Kdo je fyzická osoba?

Fyzická osoba je občan, který si vyřídí živnostenské oprávnění (nebo se přihlásí jako zemědělec). Musí také splňovat podmínky, které vyplývají ze živnostenského zákona, dále zákonů o daních, důchodovém, sociálním a zdravotním pojištění.

 

Živnostenský zákon rozděluje živnosti do dvou skupin na ohlašovací a koncesované

Záleží totiž na podmínkách získání živnostenského oprávnění.

Živnosti ohlašovací

Podle požadované odborné způsobilosti se rozlišují na:

 • řemeslné
 • volné
 • vázané

Výhodou v tomto případě je, že pokud splníte zákonem stanovené podmínky pro danou živnost, můžete ji začít provozovat ještě předtím, než vám bude vydáno živnostenské oprávnění.

Oprávnění získáte podáním písemného ohlášení na předepsaném tiskopise u příslušného živnostenského úřadu.

Koncesované živnosti

Tyto živnosti mohou být provozovány pouze na základě koncese tedy státního povolení. Oprávnění provozovat tuto živnost vzniká až dnem, kdy vám byla doručena koncesní listina.

Pozor!

Na vydání koncesní listiny nemáte právní nárok. Na základě zákonných důvodů vám může být její vydání odepřeno.

 

Jaké dokumenty potřebujete k založení živnosti?

Pokud zakládáte živnost volnou (většina případů), dostavíte se na živnostenský úřad s občankou a zaplatíte poplatek.

V případě živností vázaných a řemeslných navíc prokážete odbornou způsobilost (vzdělání, praxi).

Výpis z trestního rejstříku nepotřebujete, úřad si ho obstará sám.

 

Důležité upozornění!

Nezapomeňte, že máte ze zákona povinnost uvést své sídlo podnikání. To můžete mít jen jedno a k němu zároveň jednu či více provozoven. Tuto adresu uvádíte na živnostenském úřadě, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Budete na ní přijímat úřední i jinou korespondenci. S touto adresou budete také uzavírat smlouvy a vystavovat faktury. Pokud je adresa sídla jiná než adresa vašeho trvalého pobytu, budete muset dokládat oprávnění k jejímu užívání (např. písemný souhlas).

 

Právnická osoba

Jsou to uměle vytvořené subjekty, které v právních vztazích vystupují a jednají jako lidé. Od roku 2014 (podle NOZ) rozlišujeme tři typy právnických osob, a to fundace, ústavy a korporace.

Hlavním úkolem korporací je podnikání, tedy dosahování zisku. Česká legislativa rozlišuje pět druhů korporací:

 • Společnost s ručením omezeným (s. r. o.)
 • Akciová společnost (a. s.)
 • Veřejná obchodní společnost (v. o. s.)
 • Komanditní společnost (k. s.)
 • Družstvo

Věděli jste?

Společnost s ručením omezeným je v České Republice nejčastější formou obchodní společnosti. Založení společnosti ale není zdaleka tak jednoduché jako v zahraničí, kde lze její obdobu založit i za jediný den.

 

Co je to podnik respektive obchodní závod

Pojem podnik se používal do 31. 12. 2013. NOZ definuje obchodní závod (dříve označovaný jako podnik) takto:

Obchodní závod je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.“

Všimněte si, že zákon definuje závod jako soubor jmění a ne jako soubor majetku. Jmění totiž zahrnuje nejen zisk, ale také majetkové ztráty. To znamená, že součástí závodu jsou vždy i dluhy podnikatele.

Tato právní úprava je méně rozsáhlá a jednodušší než ta předchozí.

 

Co to je podnikání – Shrnutí

V tomto článku jsme se zaměřili na definování a také vysvětlení pojmu podnikání podle nového občanského zákoníku.

Dočetli jste se, jaké jsou jeho právní formy. Dokážete rozlišit živnost ohlašovací a koncesovanou.

Víte, jaké dokumenty potřebujete k založení živnosti.

Dozvěděli jste se také, že obchodní závod byl dříve označován jako podnik a že došlo k zjednodušení jeho právní úpravy.

V České Republice bohužel nejsou ideální podmínky pro rozjezd podnikání, protože založení společnosti i živnosti je časově a administrativně náročné.

Jaká je vaše zkušenost? Souhlasíte s tvrzením, že je v Česku těžké podnikat? Jak dlouho vám trvalo vyřízení všech formalit? Myslíte si, že by podnikalo více lidí, kdyby byl celý proces administrativně jednodušší?