Znát OSVČ definici je určitě dobrý start. Pokud jste se o tuto tématiku začali zajímat, už v této fázi je vám jasné, že toho musíte vědět podstatně více.

Podnikatelské začátky můžou být krušné. Není jednoduché orientovat se v množství právních pojmů a neustále se měnící legislativě.

Chcete vědět, kdo je osoba výdělečně činná a zda je právě tato právní forma podnikání pro začátek výhodnější? Zajímáte se také o to, jaká jsou její práva a povinnosti? Nevíte, kam zajít a kolik vás to bude stát?

V tomto článku naleznete odpovědi na všechny vaše otázky. Dočtete se také další užitečné informace, které vám výrazně usnadní rozjezd vašeho podnikání.

 

OSVČ versus založení společnosti. Co je pro začínajícího podnikatele výhodnější?

Hned na začátku vašeho podnikání si budete muset zvolit jeho právní formu. Možná si pohráváte s myšlenkou, že místo živnosti založíte společnost s ručením omezeným.

Pokud ale nemáte vůbec žádné zkušenosti, bude pro vás výhodnější začít jako OSVČ. Chcete vědět proč? Důvodů je hned několik:

 • Zahájení, přerušení a také ukončení podnikání je v případě osoby výdělečně činné administrativně jednodušší.
 • Jako OSVČ vám stačí, když budete vést záznamy o příjmech (v případě paušálních výdajů) nebo příjmech a výdajích (v případě, že použijete skutečné výdaje). Pokud založíte s. r. o. (nebo jinou právnickou osobu), musíte vést hned od začátku podvojné účetnictví. Takže buď musíte účetnictví skvěle ovládat vy sami, nebo si budete muset najmout účetní.
 • Můžete si také snadno vybrat své peníze. U OSVČ je totiž možná tzv. osobní spotřeba. Pokud vlastníte společnost s ručením omezeným, své peníze si můžete vybrat pouze prostřednictvím mzdy, nebo jednou za rok jako podíl ze zisku.
 • Nižší zdanění – míra daňové zátěže pro OSVČ je nižší než pro s. r. o.

 

Jednoduché vysvětlení pojmu – co je OSVČ?

Začneme tím, že si definujeme, co přesně zkratka OSVČ znamená.

Osoba samostatně výdělečně činná je fyzická osoba, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. Tento termín pro fyzickou osobu se používá v českých zákonech o dani z příjmu, o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění.

 

OSVČ – co to je, už víme. Jak tedy začít podnikat a co všechno to obnáší?

Asi tušíte, že typickou OSVČ jsou živnostníci. Nicméně se samozřejmě nejedná o jediný možný způsob výdělečné činnosti. Jsou obory, které pod živnostenský zákon nespadají. Těm se budeme věnovat později.

Teď se zaměříme na tu nejpočetnější skupinu, tedy živnostníky.

 

Jak definuje pojem živnost zákon

Živnostenské podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb.

Živnost definuje takto: „Jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“

Tento zákon dále živnosti rozděluje do dvou skupin na živnosti ohlašovací a koncesované. Každá z nich má jiné podmínky pro udělení živnostenského oprávnění.

 

Živnosti ohlašovací

Ty se dále dělí na živnosti:

 • Volné – jsou nejrozšířenějším typem živností. K jejich provozování není nutná odborná způsobilost.
 • Řemeslné – podmínkou jejich provozování je odborná způsobilost.
 • Vázané – stejně jako v předchozím případě je podmínkou jejich provozování odborná způsobilost.

Jinými slovy volné živnosti nejsou omezeny odborností. V případě řemeslných a vázaných živností musíte mít odpovídající vzdělání, praxi atd. Pokud je nemáte, můžete si zvolit odpovědného zástupce, který splňuje všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti a který také odpovídá za řádný provoz a dodržování živnostenskoprávních předpisů.

Nespornou výhodou živností ohlašovacích je, že nemusíte čekat, až vám úřad vystaví živnostenské oprávnění. Pokud splníte všechny zákonné podmínky, oprávnění provozovat danou živnost vzniká podáním písemného ohlášení na předepsaném tiskopise (nebo dnem, který uvedete v ohlášení jako den zahájení své podnikatelské činnosti).

 

Živnosti koncesované

Tyto živnosti mohou být provozovány pouze na základě státního povolení – koncese. Danou činnost můžete začít provozovat až dnem, kdy vám bude doručena koncesní listina.

Mezi tyto živnosti patří: prodej zbraní a střeliva, provozování taxislužby, pyrotechnika apod.

 

Jak založit živnost a co k tomu budete potřebovat?

Ve většině případů to není nic složitého. V současné době už ani nepotřebujete výpis z rejstříku trestů, protože si ho úřad obstará sám. Při ohlášení živnosti volné vám tedy stačí váš občanský průkaz a 1000 Kč na zaplacení poplatku. V případě živností řemeslných a vázaných potřebujete navíc dokumenty, které potvrzují vaši odbornou způsobilost.

Nezapomeňte!

Fyzická a právnická osoba má ze zákona povinnost uvést své sídlo podnikání. To může být pouze jedno. Tuto adresu musíte uvést nejen na živnostenském úřadě, ale také zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Na tuto adresu vám bude chodit úřední i obchodní korespondence. Bude také uvedena na smlouvách a fakturách.

Tip

I když založení živnosti není tak administrativně náročné jako založení společnosti, pokud nechcete, nebo nemůžete ztrácet čas běháním po úřadech, můžete využít služeb agentur, které potřebné náležitosti vyřídí za vás.

 

Nejen živnostníci, kdo je OSVČ podle zákona?

Jak už bylo zmíněno v předešlé kapitole, pojem osoba výdělečně činná se neomezuje pouze na živnostníky.

Pro úplnost se nejdříve podívejme, jak OSVČ definuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Ten za OSVČ považuje osobu, která:

 • vykonává samostatně výdělečnou činnost
 • nebo spolupracuje při výkonu této činnosti a lze na ni rozdělovat příjmy, které dosáhla výkonem této činnosti a také výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení (podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů).
 • dovršila alespoň 15 let věku a ukončila povinnou školní docházku.

Pokud nesplňujete výše uvedené podmínky, nelze vás považovat za osobu samostatně výdělečně činnou.

 

Které obory nespadají pod živnostenský zákon?

 • činnost autorů
 • zemědělská výroba, vodní a lesní hospodářství
 • nezávislá povolání – herci, umělci, spisovatelé atd.
 • činnosti a podnikání podle zvláštních předpisů. Vyžaduje se státní zkouška. Týká se to daňových poradců, exekutorů, advokátů, makléřů, znalců, tlumočníků atd.

I když tyto činnosti nepotřebují živnostenské oprávnění, neznamená to, že se nemusíte chovat jako OSVČ. Také musíte ohlásit svou činnost na živnostenském úřadě a provést veškeré registrace, jako byste začínali podnikat.

 

Vědět, co je to OSVČ opravdu nestačí. Znát musíte také svá práva a povinnosti!

Zákonné povinnosti vám vznikají dnem zahájení činnosti. Máte především povinnost zaregistrovat se:

 1. na okresní správě sociálního zabezpečení – zde máte povinnost platit pojistné na důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné v případě účasti na nemocenském pojištění (ta je dobrovolná), podávat přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, oznámit zahájení a ukončení této činnosti atd.
 2. na zdravotní pojišťovně (do 8 dnů od zahájení činnosti) – musíte platit měsíční zálohy na pojistné (pokud nejste od této povinnosti osvobozeni), předkládat do 8 dnů po podání daňové přiznání za předchozí zdaňovací období atd.
 3. na finančním úřadě, kde se registrujete k dani z příjmu (do 15 dnů od zahájení činnosti).

 

OSVČ – význam pojmu a komplexní přehled nejen pro začínající podnikatelé

Téma OSVČ je velmi obsáhlé. Naším cílem bylo srozumitelně a stručně vysvětlit všechny zásadní pojmy. Přečetli jste si nejen základní definice podle příslušných zákonů.

Teď už také víte, jak založit živnost a co k tomu budete potřebovat.

Jste si také vědomi svých práv a povinností.

Začínat podnikat je snadné, jen to nesmí být v České Republice. Souhlasíte s tímto tvrzením?

Je přebujelá byrokracie oprávněný strašák, nebo máte jinou zkušenost?

Jaká je podle vás největší výhoda podnikání jako OSVČ?