Fyzická a právnická osoba a kterou z nich si mám vybrat. To je dilema, které řešili již statisíce začínajících podnikatelů, a ještě statisíce ho řešit budou. I vy jste vymysleli zajímavý byznys plán a rozhodli jste se založit podnikání? Pak je pro vás volba formy podnikání alfou i omegou.

Že nevíte, jak na to? Výběr je až moc těžký, všechny náležitosti zatraceně složité? Od toho je tu tento článek, kde se pokusíme vysvětlit jednotlivé možnosti a spolu s hodnocením jejich kladů a záporů. Najděte si klidné místo, a připravte se na rozhodnutí, které významně ovlivní vaši budoucnost.

Banner zřízení sídla online

Fyzická a právnická osoba – Rozdíly počínaje právem

Zatímco podnikání fyzických osob upravuje zákon o živnostenském podnikání, obchodní společnosti se řídí novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Obojí s sebou tedy přináší rozdílné podmínky, povinnosti a specifika, která potřebujete znát. V případě podnikání fyzických osob je podnikatel automaticky zařazen do kategorie živnostníků, v případě právnické osoby je třeba ještě zvolit vhodnou formu tohoto podnikání.

 

Rozdíly mezi fyzickou a právnickou osobou a dva opačné podnikatelské póly

Pokud se zaměříme na primární rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou, tak ten leží v právní rovině. Zatímco fyzická osoba, jak již napovídá název, podniká pod svou původní identitou, právnická osoba představuje úplně novou entitu. Již tento rozdíl přináší jiná práva a povinnosti pro každou z možností. V další části článku jasněji popíšeme, v čem tento rozdíl spočívá.

 

Právnická a fyzická osoba – Rozdíly pod jednou střechou

Vše má svoje klady i zápory. Při zvažování, zda podnikat jako fyzická osoba nebo si založit některou z obchodních společností musíte zohlednit následující kritéria:

 • Obor činnosti – Existují obory podnikání, které vyžadují jednu nebo druhou formu podnikání. Například u agenturní činnosti se nepřímo předpokládá určité zázemí v podobě společnosti. Drobné řemeslné práce naopak umožňuje i podnikání pod hlavičkou živnostníka.
 • Předpokládaný rozvoj (chcete-li „růst podnikání“)  Připravte si takový zjednodušený byznys plán, mělo by vám být hned jasné, kam vaše podnikání směřuje (v případě mezinárodního působení je velmi žádoucí volit osobu právnickou, tedy jednu z forem společnosti).
 • Potřeba kapitálu – Základní kapitál v konkrétní výši je mnohdy vyžadován například bankami při žádostech o firemní půjčku, dále je třeba zvážit, zda vaše momentální finanční situace dovoluje složit potřebný základní kapitál pro vámi zvolený typ podnikání.
 • Počet společníků – Stanovte si a zvažte počet společníků ve společnosti. Jediný podnikatel nemusí nutně podnikat v rámci společnosti, u více společníků a spolupracovníků už je to mnohdy žádoucí.
 • Náročnost administrace obou variant – Každá z variant podnikání s sebou nese to své. Například míru rizika, kterou jste ochotni přijmout, byste měli před založením podnikání důkladně zvážit. Dalším důležitým faktorem je náročnost účetnictví, které vyžaduje každá z forem podnikání.
 • Důvěryhodnost – Právnická osoba se obecně spojuje s mnohem serióznějšími druhy podnikání, a pojí se s ní určitá společenská prestiž.

 

Kdo je fyzická a právnická osoba – Definice v kostce

Vyjmenovali jsme všechna kritéria, na která je třeba dát pozor. Teď se pojďme zblízka podívat na jednotlivé typy podnikání.

 

Živnostník

Živnost představuje nejjednodušší formu podnikání, a proto se vyplatí minimálně začínajícím podnikatelům. Rozhodnete-li se podnikat jako fyzická osoba, jednou z vašich prvních povinností je registrace do rejstříku živnostenského podnikání. Tento krok můžete provést na nejbližším Živnostenském úřadě. Jediné, co potřebujete, je splnit základní podmínky, vyplnit Jednotný registrační formulář, a zaplatit správní poplatek 1000 korun. Tato částka zůstává pořád stejná, nezáleží na počtu předmětů podnikání.

Podle odborné způsobilosti žadatele rozlišujeme dva druhy živností. Ohlašovací a koncesované. U ohlašovacích jsou další tři podkategorie živností, které je možné ohlásit:

 1. Volná
 2. Řemeslná
 3. Vázaná

 

Volná

Výhodou tohoto typu živnosti je fakt, že nemusíte dokazovat žádné speciální schopnosti, abyste ji mohli ohlásit. Nepotřebujete díky tomu ani žádné vzdělání a praxi. Záleží pouze na tom, jak dobré služby budete poskytovat vašim zákazníkům. Povolání, která zařazujeme do  této kategorie, jsou především umělecká, dále sem patří novináři, překladatelé, a další. Živnostenský zákon o nich pojednává v příloze č. 4.

 

Řemeslná

Pod tuto kategorii spadají všechna běžně známá řemesla, jako řezníci, malíři, instalatéři či pokrývači. Zároveň je u řemeslné činnosti potřeba doložit odbornou způsobilost. Seznam profesí, které spadají pod řemeslnou živnost, je možné nalézt v příloze Živnostenského zákona č. 1.

 

Vázaná

Stejně jako v případě výše zmíněné řemeslné živnosti, i zde budete potřebovat prokázat odbornou způsobilost. Pokud jste účetní, projektant, či restaurátor, při založení živnosti to bude právě ta vázaná. Veškeré činnosti, spadající pod vázanou živnost, je možné najít v příloze č. 2. Živnostenského zákona.

 

Koncesovaná

Pro získání oprávnění k podnikání v oboru živnosti koncesované musí žadatel doložit nejenom odbornou způsobilost, úřad může také požadovat doložení dalších konkrétních potvrzení. Kdykoli v průběhu žadatelova podnikání se navíc mohou změnit podmínky pro provoz koncesované živnosti. Zatímco u předchozích typů živností můžete podnikat ještě před tím, než skutečně živnostenské oprávnění získáte, v případě koncesovaných je třeba počkat až do chvíle, kdy získáte koncesní listinu.

Mezi koncesované živnosti patří především obory, pro které je zvýšené riziko ohrožení zdraví, majetku či jiných veřejných zájmů. V případě, že sám nemáte na potřebnou živnost dostatečné odborné předpoklady, můžete si najít odborníka a ustanovit jej jako odpovědného zástupce pro danou živnost.

Nyní se můžeme přesunout k definici právnické osoby, když máme definovánu fyzickou osobu spolu se základními typy živností.

Právnická osoba

Zakládání společnosti je kapitolou samo pro sebe. Postup je mnohem náročnější, a to jak legislativně, tak časově. V tomto případě se rodí nový právní subjekt, tzv. právnická osoba. Vytváříte tuto osobu naprosto od začátku, stavíte její strukturu, registrujete potřebné živnosti, zapisujete do obchodního rejstříku a případně do dalších povinných registrů. Byrokratickému kolečku po úřadech se jistě nevyhnete.

V první fázi podnikání je třeba založit právnickou osobu. Poté ji musíte do 90 dnů nechat zapsat do obchodního rejstříku. Tento zápis stojí 6000 korun. Rozlišujeme několik typů právnických osob, které se od sebe liší kritérii pro založení i dalšími faktory:

 1. Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
 2. Akciová společnost (a.s.)
 3. Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)
 4. Komanditní společnost (k. s.)
 5. Družstvo

 

Nyní se v krátkosti podíváme na první dva typy právnických osob, jelikož se jedná o typy nejčastější.

 

Společnost s ručením omezeným

Společnost tohoto typu může založit jeden nebo i více společníků. Je založena podpisem společenské smlouvy u notáře, ale vzniká až zápisem do obchodního rejstříku.  Ručí pouze do výše základního kapitálu. Každý ze společníků se musí na tvorbě základního kapitálu pro založení firmy podílet, a to nově minimálně 1 korunou. Dříve byla povinná výše základního kapitálu 200 tisíc korun, ale to již dnes neplatí. Mezi orgány společnosti patří valná hromada, tvořená všemi vlastníky, Statutární orgán společnosti reprezentují její jednatelé.

 

Akciová společnost

Tento typ společnosti může založit jedna právnická, nebo více fyzických osob. Majetek společnosti je rozdělen na akcie, které jsou později rozděleny mezi vlastníky či obchodovány na burze. Společnost za ztráty odpovídá celým majetkem, akcionáři ovšem za závazky společnosti neručí. Proto je minimální výše základního kapitálu pro založení akciové společnosti 2 miliony. Orgány společnosti se mohou svou strukturou lišit, vždy je ale přítomna Valná hromada, a poté správní či statutární orgán.

 

Jaké jsou výhody a nevýhody podnikání právnické a fyzické osoby

Teď, když jsme si vysvětlili, jaké jsou definice fyzické i právnické osoby, pojďme si ukázat, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých možností.

První kritérium, které je třeba zvážit, je administrativní a finanční náročnost. Založení živnosti je proces levný a nenáročný, zatímco založení jakéhokoliv typu právnické společnosti je proces nákladný, spojený s cestováním po úřadech. Přestože je dnes výše povinného základního kapitálu pro s.r.o. pouhá jedna koruna, i tak je potřeba připočíst cenu za právní služby či zápis do obchodního rejstříku.

Další kritérium, na které je třeba hledět, je počet společníků. Pokud hodláte začít podnikat jako jednotlivec, toto kritérium je pro vás irelevantní, ale v případě více společníků je rozhodně lepší právnická osoba, jelikož společenská smlouva naprosto jasně stanoví vztahy mezi všemi aktéry. Ale, to rozhodně není všechno. Existují další faktory, na které se vzápětí podíváme.

 

Jaké je zdanění fyzických a právnických osob?  

Kritériem, které prozatím zmíněno nebylo, přestože je velmi důležité, je daňová zátěž a vyžadované účetnictví. Právnické osoby mají povinnost vést účetnictví, a daňový základ se jim vypočítává ze všech vystavených faktur. Proto je třeba vyváženě zacházet s firemním rozpočtem.

 

Co je to fyzická a právnická osoba na poli prestiže?

Posledním faktorem je prestiž jednotlivých typů podnikání, které je spojena nejenom s typem společnosti, kdy je na vrcholu pomyslného žebříčku akciová společnost, ale i kupříkladu se sídlem firmy, kdy právnická osoba vyžaduje pro posílení důvěryhodnosti prestižnější sídlo, než je pouze vaše bydliště. Proto mnozí podnikatelé využívají virtuální sídla.

Dále je třeba zvážit způsob ručení za závazky vzniklé podnikatelskou činností. V případě živnostníků a akciových společností je to celý majetek, v případě s.r.o. se jedná pouze o základní kapitál.

 

Jak to tedy je? Fyzická nebo právnická osoba?

Jak vidíte, rozhodování opravdu není jednoduché, ale podle výše zmíněných kritérií byste nakonec měli dojít k typu podnikání, který je pro vás ten pravý. A nezoufejte, pokud i po rozhodnutí stále nevíte jak založit s.r.o., živnost či jiný typ právnické osoby, můžete se spolehnout na služby profesionálů, kteří pro vás příslušnou společnost vytvoří na klíč.