V tomto článku vás podrobně seznámíme s pojmem podnikatel. Dozvíte se, jak jej definuje zákon, kdo je podnikatel a kdo ne. Dále také jaké podmínky musí podnikatel splňovat, kdo se naopak nemůže stát podnikatelem a kdo smí jednat jménem podnikatele (včetně rozsahu pravomocí). V neposlední řadě se zde dočtete o tom, co je obchodní firma a jaké požadavky na ni klade zákon.

 

Podnikatel – jak tento termín definuje zákon ČR?

Podnikatelem je dle § 420 NOZ fyzická nebo právnická osoba, která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Dále také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností nebo při výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Abychom Vám tuto definici přeložili do srozumitelnější řeči, uvedeme 3 případy, kdy se vzhledem k výše uvedenému nejedná o podnikatele (a tudíž ani není potřeba živnostenské či jiné oprávnění):

 • Příležitostná zabíjačka (např. 2 krát do roka), kdy část toho, co uděláte, prodáte sousedům – nejedná se o soustavnou činnost
 • Šití plyšových medvídků, které bezúplatně, nebo jen za cenu materiálu prodáte známým pro radost – nejedná se o činnost za účelem dosažení zisku

· Pravidelná výpomoc známému v jeho truhlářské dílně s výrobou dřevěného nábytku – sice se jedná o činnost opakovanou, ale není to podnikání, jelikož jde o pracovně právní vztah, kdy je daná osoba zaměstnancem (či brigádníkem), tedy podřízeným

Kdo je podnikatelKdo je podnikatel nezávisle na povaze činnosti

V Novém občanském zákoníku nalezneme, že podnikatelem je vždy osoba, která:

 • Podniká na základě živnostenského oprávnění a je zapsaná v živnostenském rejstříku
 • Je dobrovolně nebo ze zákona zapsaná v obchodním rejstříku
 • Podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění (jedná se např. o lékárníky, advokáty, soudní znalce, notáře, daňové poradce aj.)
 • Provozuje zemědělskou činnost a je zapsaná do zvláštní evidence

Důležité je si tedy uvědomit, že nehledě na povahu či soustavnost provozované činnosti se bude vždy jednat o podnikatele, pokud je osoba zapsaná v obchodním nebo živnostenském rejstříku!

 

Kdo může podnikat v Česku – jak je tomu s cizinci?

Pokud splní podmínky dané živnostenským zákonem, mohou v České republice podnikat i zahraniční osoby. Konec konců nespočet takových subjektů na našem trhu působí. Nejčastěji se jedná o obchodní společnosti a družstva.

Zahraniční osoby u nás mohou provozovat živnost za úplně stejných podmínek i ve stejném rozsahu jako český občan. Zákon je neutrální. Nestaví tedy ani proti zahraničním podnikatelům, ani je nepodporuje skrze žádné úlevy z nároků.

Z hlediska státní příslušnosti zákon rozeznává tyto 2 druhy osob:

 • České osoby – tedy fyzické osoby s bydlištěm (tzn. trvalým pobytem) v ČR a právnické osoby se sídlem na území České republiky.
 • Zahraniční osoby – jedná se o PO se sídlem mimo ČR a FO s bydlištěm mimo území České republiky.

 

Kdo se nemůže stát podnikatelem

Mimo podmínky získání živnostenského oprávnění zákon definuje i překážky, které znemožňují stát se podnikatelem. Podnikatelem se tak nemůže stát zejména ten:

 • Na jehož majetek byl vyhlášen konkurs
 • Kdo nesplňuje všechny zákonné podmínky (všeobecné i zvláštní)
 • Komu neuplynula doba delší 3 let od rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu
 • Komu byl pravomocně soudem nebo správním orgánem uložen trest nebo zákaz činnosti
 • Jehož živnostenské oprávnění bylo zrušeno

 

Zákaz konkurence

Zákaz konkurence chrání podnikatele před zneužitím choulostivých informací, know-how apod., které získají jeho zástupci. Pokud by přesto kterýkoliv jeho zástupce činil cokoliv, co spadá do oboru obchodního závodu, může se podnikatel domáhat postoupení práva dané odměny či náhrady vzniklé škody. Toto právo náleží podnikateli i v případě, kdy byla činnost vykonána na cizí účet.

Pokud tak neučiní nejpozději do roka ode dne, kdy k jednání došlo, jeho právo zaniká, avšak jestliže zástupce poškozoval podnikatele záměrně, pak roční lhůta neplatí.

 

Obchodní firma – jak ji vymezuje zákon?

Podnikatelé při založení živnosti musí mimo sídlo a jiné podstatné náležitosti uvést i svou obchodní firmu – název jejich subjektu. Právnické soby zapsané v obchodním rejstříku jednají pod svou unikátní obchodní firmou, ostatní pak pod svým vlastním jménem, které může obsahovat i předmět podnikání.

To může vypadat například takto – Jan Novák, truhlář

Každý podnikatel smí mít pouze jednu obchodní firmu, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku. Ten, kdo ji použije poprvé, na ni získá právo – ostatní si musí určit jinou obchodní firmu.

Podmínky, které pro obchodní firmu stanovuje zákon:

 • · Nesmí být zaměnitelná
 • · Ani nesmí působit klamavě
 • · Fyzická osoba se zpravidla zapisuje svým celým jménem. Pokud použije jinou obchodní firmu, musí být zřejmé, že se jedná o fyzickou osobu
 • · Pří změně právnické osoby (např. dědické řízení) přejde na nástupce (s jeho souhlasem)

Kdo může jednat jménem podnikatele?

V zásadě podnikatel může jednat 2 způsoby:

 • Přímo
 • V zastoupení

Je-li podnikatel fyzická osoba, pak nejčastěji jedná osobně. Za právnickou osobu jedná nejčastěji statutární orgán (může to být i likvidátor v případě, kdy je společnost v likvidaci).

Rozsah pravomocí statutárního orgánu definuje zákon a nelze jej omezit. Činnost zástupců však lze smluvně upravovat. Jaké jsou tedy možnosti zastupování podnikatele a jaký je standardní rozsah jejich pravomocí?

Kdo může jednat jménem podnikatele?Fyzickou osobu lze zastupovat na základě:

 • Plné moci – ta opravňuje pouze ke konkrétním činnostem v ní uvedených.
 • Prokury – opravňuje ke všem činnostem v obchodním vedení společnosti až na prodej podniku či zatížení společnosti úvěrem. Konkrétní rozhas pravomocí prokuristy lze upravit ve smlouvě. Prokura se musí uvádět v obchodním rejstříku, aby si ostatní mohli ověřit oprávněnost této osoby. Prokurista se podepisuje s dodatkem p.p. nebo Ppa (per procura).

 

Za právnickou osobu mohou navíc jednat:

 • Vedoucí organizační složky zapsaný v obchodním rejstříku – oprávnění se týká veškerých právních úkonů
 • Osoba pověřená určitou činností při provozování podniku – tato osoba je zmocněna ke všem úkonům, ke kterým při výkonu dané činnosti obvykle dochází

 

Pozor na tzv. nepřikázané jednatelství!

Podnikatele zavazuje i jednání cizí osoby (která ani nemusí být váš zaměstnanec), pokud ten, s kým jedná, nemohl vědět, že k tomu daná osoba nemá oprávnění.

Abychom to přeložili do praxe, máme pro vás dva příklady:

1. Představte si situaci, kdy se ve vaší prodejně objeví někdo ve firemním oblečení i se jmenovkou a bude prodávat vaše zboží. Utržené peníze si vezme do své kapsy a pak se ztratí. Zákazník nebude mít důvod pochybovat o tom, že jde o vašeho zaměstnance. Dle tohoto zákonu nemůžete nic požadovat po zákazníkovi a dané zboží mu zákazníkovi skutečně náleží – nedopustil se ničeho protiprávního.

2. Jako další příklad uvedeme jednatele, který za podnikatele uzavře smlouvu. Vnitřním nařízením jste mu to ale zakázali. Pokud tato skutečnost není uvedena ve veřejném rejstříku, 3. osoba nemá důvod pochybovat o oprávnění vašeho jednatele, jelikož vaše vnitřní směrnice si nejsou povinni ověřovat. Z těchto důvodů je smlouva platná a pro vás z ní plynou veškeré uzavřené závazky, nehledě na to, zda se vám to líbí nebo ne.

Podmínky provozování živnosti

K legálnímu podnikání v České republice je nezbytné získat oprávnění a v případě živnostenského oprávnění je pak na osobu podnikatele kladena řada podmínek, které musí splnit.

Tyto náležitosti musí splnit fyzická osoba, popř. (jde-li o právnickou osobu) odpovědný zástupce ustanovený do této funkce. Veškeré podmínky musí být splněny nejen při vzniku oprávnění, ale i po celou dobu provozování živnosti. Pokud nastane situace, že podnikatel již nebude tyto podmínky splňovat, je to bráno jako důvod ke ztrátě oprávnění.

V případě zahraniční právnické osoby musí být zřízena organizační složka, která bude mít stanoveného vedoucího této složky a ten musí splňovat dané podmínky.

 

Všeobecné podmínky

Pro provozování všech živností je nezbytné splňovat tyto 3 všeobecné podmínky:

 • Dosažení věku alespoň 18 let
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Bezúhonnost

Bezúhonný není ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin související s předmětem podnikání (zestručněno – celé znění naleznete v zákoně).

 

Zvláštní podmínky provozování živnosti

Výše požadavků i jejich rozsah se liší pro jednotlivé druhy živostí. V zásadě to mohou být odborná způsobilost (vzdělání v oboru) či doklad o odborné kvalifikaci (praxe).

Zvláštní podmínky provozování živnostiDruhy živností:

Základní členění dělí živnosti na koncesované a ohlašovací.

K provozování koncesovaných živností pak podnikatele opravňuje vlastnění tzv. koncesní listiny. Tu lze získat od státu, avšak stát její udělení může i zamítnout. Jedná se zejména o činnosti, které je v zájmu státu regulovat. Jsou to zejména taxislužba, prodej zbraní a střeliva, cestovní kanceláře, prodej lihovin, tabáku apod.

Živností volných je mnohem více, a proto se dále dělí na:

 • Řemeslné
 • Vázané
 • Volné

V případě volné živnosti stačí splnit podmínky – odborná způsobilost není stanovena. U řemeslných a vázaných živností je odborná způsobilost či praxe podmínkou.

Pokud byste potřebovali s něčím poradit nebo vysvětlit nějaký detail hlouběji, nebojte se na nás obrátit v komentářích, rádi vám pomůžeme.