Už jen měsíc mají společnosti na to, aby změnily svou zakladatelskou listinu tak, aby vyhovovala novému zákonu o korporacích. Tyto změny musí schválit valná hromada za přítomnosti notáře. V Comeflex vám můžeme pomoci všechny tyto povinnosti splnit.

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti a ty jsou podle ustanovení zákona o korporacích povinny svolávat ji nejméně jednou ročně. Pokud se na valné hromadě schvaluje účetní uzávěrka, musí proběhnout nejdéle do šesti měsíců od posledního dne účetního období.

V některých zákonem stanovených případech je na valné hromadě nutná přítomnost notáře, který o jejích rozhodnutích sepíše notářský zápis. U notáře se musí valná hromada konat například právě při změně společenské smlouvy, rozdělení a převodu obchodního podílu nebo změně výše základního kapitálu.

Valná hromada zároveň rozděluje zisk a jmenuje nebo odvolává jednatele. Běžné vedení společnosti náleží právě jednateli, ačkoliv formálně je nejvyšším orgánem společnosti valná hromada.

Pokud má společnost jediného společníka, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává on.

Zápis musí být na webu

Valná hromada musí být svolána nejméně patnáct dní dopředu a její termín, program a návrh usnesení musí být všem společníkům oznámen písemně. S novou právní úpravou musí být také v některých případech tyto náležitosti včetně následného zápisu z valné hromady zveřejněny na webových stránkách společnosti.

Vyhotovení zápisu z valné hromady, která si zvolí svého předsedu a zapisovatele, je povinen zajistit jednatel společnosti a musí obsahovat dané náležitosti, zejména popis projednání jednotlivých bodů programu a rozhodnutí a výsledky hlasování valné hromady. Přikládají se také návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě a listina přítomných.

V Comeflex se o všechny Vaše zákonné povinnosti umíme postarat. Postaráme se za Vás o svolání, uspořádání a vedení valné hromady včetně právního servisu. Zajistíme přítomnost notáře, připravíme potřebné smlouvy a dokumenty, provedeme zápis z valné hromady.

Kromě toho Vám naši právníci pomohou se schválením účetní uzávěrky, převodu či prodeje obchodních podílů a akcií nebo při rozšíření předmětu podnikání.