Všichni podnikatelé, kteří chtějí učinit změnu ve svém podnikání nebo ho úplně ukončit, stojí před důležitou otázkou – jak prodat firmu. Rozhodne-li se vlastník firmy k jejímu prodeji, ať už z důvodu únavy či realizace zisku, čeká ho složitý proces, s nímž se běžný podnikatel setkává opravdu jen zřídka.

Každá firma a situace, ve které se podnik právě nachází se různí, a proto žádný univerzální návod na to, jak výhodně prodat firmu, neexistuje. Je však možné držet se určitých zásad, které prodej značně usnadní.

 

Jak prodat firmu – zahájení příprav

Po definitivním rozhodnutí k prodeji své firmy je třeba s prodejem začít co nejdříve, aby firma nezačala ztrácet na hodnotě.

Nejdříve je dobré stanovit a jasně definovat:

 • co prodáváme,
 • proč prodáváme,
 • co od prodeje očekáváme.

 

Důležitou věcí je správně vedené účetnictví a příprava dokumentů pro případného kupce. Právě z nich se totiž dozví, co může od své budoucí firmy očekávat. Určitě by tedy měly obsahovat přehledné informace o firmě, její organizační struktuře a interních rozhodovacích procesech. Velmi nutné je také odstranění kritických míst, která by mohla určitým způsobem ohrožovat chod podniku jako celku.

Přestože může tato přípravná fáze vyžadovat vynaložení určité výše peněžních prostředků, je vhodné ji nepodceňovat, neboť může výrazným způsobem navýšit kupní cenu firmy na prodej.

 

Vytvořte nabídku

Plánování prodeje firmy je velice náročným procesem, ve kterém není vhodné podcenit žádný z důležitých kroků. Takový nabídkový list představuje v podstatě to nejdůležitější. Jedná se totiž o jakousi propagaci informace o prodeji určité firmy. Proto by měl být nabídkový list sepsán s co možná největší pečlivostí tak, aby přilákal pozornost potenciálních kupujících. Musí tedy zahrnovat veškeré podstatné informace o firmě, ať už se jedná o předmět podnikání, sídlo firmy (přičemž u některých firem se může jednat o virtuální sídlo podniku) či základní finanční ukazatele.

 

Seznam potenciálních kupujících

Vytvořte si seznam všech, o nichž si myslíte, že by o firmu mohli mít zájem. Může se jednat o konkurenční firmy, dodavatelské firmy, odběratele a mnoho dalších. Všem, kteří se na tomto seznamu budou nacházet, pak zašlete vámi vytvořený nabídkový list s informacemi o prodeji. Na základě předložené nabídky se následně všichni oslovení vyjádří, zda by o koupi měli skutečný zájem či nikoliv. Poté nastane fáze oboustranného vyjednávání.

 

Faktory ovlivňující výši kupní ceny

Dalším krokem, který musí každý prodávající učinit, je stanovit cenu společnosti. To však ovlivňuje několik faktorů. Prodávající by měl mít na paměti, že každého investora budou více zajímat výsledky, které bude firma produkovat v budoucnu. Nikoliv výsledky za minulá období.

Z toho je patrné, že nelze cenu firmy stanovit pouze z hospodářských ukazatelů a ekonomických výsledků. Většina investorů bude chtít své peníze investovat do firem, kterým se daří a pokud tedy někdo dosahuje malých zisků, nemůže chtít po investorovi zaplatit velkou cenu.

Dále je pro stanovení ceny dobré znát i záměr investora, tzn. vědět, co zamýšlí do budoucna s firmou podniknout a jaké změny chystá provést, kolik peněz bude taková restrukturalizace vyžadovat a jak dlouho zhruba potrvá.

Při prodeji, a platí to zejména u malých firem, by si měl prodávající uvědomit, že je to právě on a jeho management, díky kterým firma funguje, a proto se i oni sami stávají součástí kupní ceny.

 

Omezte okruh lidí, kteří o prodeji mají vědět

Pro prodávajícího je vždy lepší, pokud o jeho zamýšleném prodeji ví co nejméně lidí. Není sice nutné, aby takovou informaci věděli pouze kupující s prodávajícím, ale je dobré zajistit, aby se informace o prodeji omezila pouze na nejužší vedení a osoby, bez kterých by se prodej nemohl uskutečnit. Prodej firmy tedy oznámí až po podpisu kupní smlouvy.

Se všemi vážnými zájemci, se kterými firma plánuje vyjednávání, je proto potřeba podepsat dohodu o mlčenlivosti, aby nedošlo k úniku vnitřních informací týkajících se podniku.

 

Vyjednávání ohledně smlouvy

Po výběru jednoho kupujícího začne fáze vyjednávání. Zde je dobré zmínit, že se kupující bude snažit minimalizovat rizika, která z koupě firmy vyplývají a ochránit tak svůj zájem. Pro prodávajícího je tedy vždy lepší, pokud kupující zaplatí celou částku transakce najednou. Bohužel se tak nestává a smluvní cena se platí většinou po částech.

Záleží zde na tom, jak jsou plněny jednotlivé stanovené odkládací podmínky a jak se dosahuje finančních výsledků uvedených v podnikovém plánu. Často dochází i k tomu, že původní management zůstává ve společnosti ještě po určitou dobu a prodává své znalosti a kontakty novému vedení. Zároveň se může zavázat, že po určitou dobu nebude působit jako konkurence.

Vypracování konečné verze smlouvy a její podpis

Po vyjednání veškerých smluvních podmínek dochází konečně k podpisu smluvních dokumentů a k zaplacení celé nebo části kupní ceny.

 

Jak výhodně prodat svoji firmu s pomocí externího poradce

Výhoda takového poradce spočívá především v jeho pohledu na celou věc jak očima prodávajícího, tak i očima budoucího investora. Jeho důležitým úkolem je připravit firmu na prodej a vyhledat shodný okruh potenciálních zájemců, z nichž ty důležité pak představí prodávajícímu. Dále se účastní všech jednání a provádí tak prodávajícího celým procesem prodeje, od vyjednávání podmínek transakce až po závěrečné vypracování a podpisy smluvních dokumentů.

Hlavní výhoda externího poradce tak spočívá zejména v jeho zkušenostech. Jedná se totiž o člověka, který se s prodejem společností setkává téměř dennodenně, neboť jsou náplní jeho práce. Tudíž dokáže tyto procesy řádně popsat, identifikovat a ocenit, a to vše na základě nezávislého pohledu.

 

Jak prodat s. r.o.

V České republice je společnost s ručením omezeným v současné době považovaná za nejvíce využívanou formu podnikání. Jedná se o jednu z forem kapitálových společností, jejíž založení je však mnohem snazší, než založení akciové společnosti. Proto je tato forma podnikání tak hojně využívaná.

Jestliže se vlastníci společnosti s ručením omezeným rozhodnou pro její prodej, je potřeba zvážit, co vlastně chtějí prodávat. Prodej může mít totiž 3 různé formy:

 • prodej majetku firmy,
 • prodej podílu v obchodní společnosti,
 • prodej podniku jako celku.

Prodej firmy jako celku je však nejčastěji využívanou formou. Na základě kupní smlouvy tak dojde k převodu vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího. V souvislosti s tím však na kupujícího přecházejí také veškeré závazky firmy. Prodávající se tedy zavazuje odevzdat podnik kupujícímu. Kupující se na základě smlouvy zavazuje podnik převzít a zaplatit za něj stanovenou kupní cenu.

 

Jak prodat zavedenou fungující firmu

Abyste firmu prodali opravdu výhodně, je nutné se na tuto akci začít opravdu včas připravovat. Na co byste se však měli připravit především?

Správné načasování

Jedná se o klíčový krok, neboť správné načasování může zvýšit samotný zisk z prodeje. Jestliže firma funguje a nachází se ve fázi růstu, pak je to ten nejlepší okamžik. Kupující jsou ochotní zaplatit za takovou firmu mnohem vyšší cenu.

Chovejte se jako profesionál, který svému podniku rozumí

Musíte mít správně zavedenou organizaci ve firmě, pořádky v papírech a v účetnictví. Samozřejmostí je pohotová orientace v počítačových programech i ve všech dokumentech. Žádná otázka potenciálního kupujícího by vás tak neměla zaskočit. Tímto profesionálním přístupem budete prezentovat firmu v tom nejlepším světle, protože dáte kupujícímu najevo, že o vašem podnikání máte skutečně přehled.

Buďte upřímní a sdělte narovinu, proč chcete firmu prodat

Důvodů, proč prodat firmu, je opravdu mnoho. Zejména to může být proto, že vám podnikání nepřináší to, co jste od něj očekávali nebo vám podnik nefunguje tak, jak má a vy se utápíte ve starostech.

Jestliže však prodáváte fungující podnik, musíte k tomu mít jiný důvod. Buďte ke kupujícímu upřímní a sdělte mu, proč chcete firmu prodat. Ať už je to z toho důvodu, že se již v podnikatelském koloběhu nacházíte několik let a je na čase z něj vystoupit nebo z toho důvodu, že nemáte pro firmu následovníka, který by ji po vás převzal.

Upřímné jednání je základem obchodní etiky.

Během hovoru týkajícího se důvodu prodeje firmy můžete probrat také budoucí fungování podniku. Výborným nástrojem je sestavení obchodního plánu s výhledem na budoucnost, který si připravíte již dopředu. Aby byl však takový plán realistický, musí být podložen fakty a důkazními materiály. Jedině tak předloží kupujícímu informace o možném budoucím vývoji firmy.

Nechejte si vypracovat audit

Jestliže jste rozhodnutí společnost prodat, audit vám pomůže zjistit veškeré možné nedostatky, které by mohly potenciálního kupujícího odradit. V případě, že zjistíte tyto nedostatky včas a s předstihem, máte velkou šanci je odstranit a napravit.

Připravte zaměstnance na novou situaci

Komunikace je ve fungujícím podniku nesmírně důležitá. Není tomu jinak ani při prodeji firmy. Proto by měli být zaměstnanci, zejména manažeři, včas informovaní o probíhající situaci. Rovněž by měli být správně motivování k tomu, aby firmu správně prezentovali, a aby bez jakýchkoliv problémů vykonávali svou činnost i nadále na maximum. Většinou totiž stávající management zůstává ve firmě i po prodeji, alespoň na nějakou dobu.

Ocenění firmy provádějte s pomocí profesionálních pracovníků

Profesionální pracovníci zaměřující se na oceňování firem znají veškeré vhodné metody, prostřednictvím kterých lze vypočítat určité rozpětí ceny, ve kterém se při prodeji firmy můžete pohybovat. Díky profesionálnímu odhadu se vyhnete spekulacím, že je firma příliš nadhodnocená, zároveň však také eliminujete riziko, že byste firmu prodali pod cenou. Využitím poradenské firmy tak chráníte sebe i kupujícího. Vzhledem k tomu, že je poradce nezávislou třetí stranou, bude stanovení jeho cenového rozpětí skutečně objektivní.

Dbejte na férové jednání

V rámci všech kroků týkajících se prodeje dbejte především na férové jednání. Stanovte si tak s kupujícím takové podmínky, se kterými budou spokojeny obě strany. Díky tomu může dojít k uskutečnění celého obchodu bez jakýchkoliv výrazných problémů. Čestným a upřímným oboustranným jednáním můžete zamezit vzniku možných rizik, která by mohla dokončení prodeje nějakým způsobem ohrozit.

K vypracování smlouvy přizvěte právníky

Smlouva o prodeji je nedílnou součástí celého procesu. Na základě předem dohodnutých podmínek dojde k jejímu vypracování. Vzhledem k různým možným výkladům definic týkajících se přechodu vlastnických práv či kompetencí z prodávajícího na kupujícího je vhodné využít právnické pomoci. Veškeré záležitosti týkající se vypracování smlouvy a jejího následného podpisu je tedy vhodné konzultovat s právníky. Tím dojde k eliminaci případného rizika spojeného se špatným vypracováním či pochopením smlouvy. Zároveň dojde k zamezení vzniku byť i malých chybiček, které by však pro jednu či druhou stranu mohly mít špatné následky do budoucna.

 

Jak prodat malou firmu

Za malou firmu bývají nejčastěji označovány podniky rodinného typu. Důvodů pro ukončení takového podnikání může být hned několik:

 • únava způsobená každodenním řízením firmy,
 • snaha změnit dosavadní životní styl,
 • slabá ekonomická výkonnost firmy,
 • růst počtu větších konkurenčních firem,
 • neexistence nástupce, který by podnik převzal,
 • a mnoho dalších…

Prodej firmy je však považovaný za velice náročný a složitý proces. Odehrává se zde řada činností, postupů a papírování, se kterým se v průběhu podnikání běžně nesetkáte. Proto existuje možnost využít služeb externího poradce, který tyto drobné podnikatele celým procesem bezpečně provede a pokusí se zajistit co nejvýhodnější prodej.

Vzhledem k tomu, že vybudování takového rodinného podniku stojí opravdu hodně úsilí trvajícího i několik let, může být majitel ve fázi prodeje ovlivňován svými emocemi, protože si k firmě za tu dobu jistě vytvořil velmi významný citový vztah. Emoce však do takového projektu nepatří, proto je velmi důležité zachovat během prodeje chladnou hlavu a odsunout city stranou.

 

Jak prodat podíl ve firmě

Obchodní podíl lze vyjádřit jako účast společníka v obchodní společnosti, který je spojený s určitými právy a povinnostmi. V jedné korporaci může mít společník pouze jeden podíl. Jakým způsobem však vyřešit situaci, když chce společník firmu opustit?

Existují dvě možnosti. V prvním případě má společník možnost firmu opustit, tedy ukončit účast, a to formou vypořádacího podílu. Častěji se však využívá druhá možnost, která spočívá v prodeji podílu společníka někomu jinému. Nedochází tedy k prodeji celé společnosti, ale pouze k výměně jednoho společníka prodávajícího svůj podíl. Pro firmu se jedná o snadnější způsob, protože nezasahuje do vnitřních záležitostí podniku.

 

Jak prodat zadluženou firmu

Jestliže se vašemu podnikání daří tak, jak má, je všechno v naprostém pořádku. Někdy ale může nastat situace, že se dařit přestane a firma se v rámci své snahy o vzestup zadluží. Jakým způsobem lze vyřešit takovou situaci?

První variantou je likvidace společnosti. Cílem takové likvidace je především ukončení veškerých obchodních vztahů, vypořádání majetku a závazků. Firma tedy ukončí svou činnost, nikomu nic nedluží a je vymazána z Obchodního rejstříku. Výmaz znamená zánik společnosti.

Někdy ale společnost, zejména tu zadluženou, nelze zlikvidovat.

Pak lze využít druhou možnost, která spočívá v odkoupení firmy jako celku. Díky prodeji této firmy dojde k ukončení účasti společníků ve společnosti. Dohled nad firmou pak přebírá kupující, který by měl být v této oblasti opravdovým profesionálem. Již před uskutečněním samotného prodeje je totiž nutné podnik analyzovat prostřednictvím odborníků. Proto je potřeba dbát na profesionalitu. V opačném případě by se totiž stávající společníci či jednatelé mohli dostat do potíží.