Vědět, jak napsat plnou moc, může být kriticky důležité. Když už se rozhodnete někomu plnou moc udělit, je to obvykle proto, že nebudete mít možnost řešit věc osobně. Takže pravděpodobně nebudete moct být ani přítomní, abyste případné nedostatky v již sepsaném dokumentu dodatečně opravili.

Jestli jedete na dovolenou nebo se budete zotavovat v lázních, můžete se s nesprávně sepsanou plnou mocí dostat do pěkné šlamastiky. Chyby, kvůli kterým plnou moc úřad či banka odmítne, těžko pak budete na dálku řešit.

Naštěstí díky tomuto článku budete znát vše podstatné, co by měl dokument plné moci obsahovat. Dozvíte se také, jak dlouho plná moc platí nebo zda je potřeba úředně ověřený podpis či návštěva notáře.

Banner zřízení sídla online

Jak napsat plnou moc tak, aby vám ji úředníci neodmítli

Mezi nejdůležitější otázky, které byste měli umět zodpovědět, patří:

  • V jaké formě plnou moc sepsat?
  • Kdo ji musí sepsat?
  • Je potřeba navštívit notáře nebo mít úředně ověřený podpis?
  • Které body musí plná moc obsahovat, aby nemohla být prohlášená za neplatnou?

 

Jak se píše plná moc pro jednu i více osob

Plnou moc uděluje zmocnitel vybranému zmocněnci, který jej bude mít právo zastoupit při konkrétním jednání nebo i více jednáních (např. v celém řízení). Jde o zastoupení smluvní – zmocnění zde vzniká na základě dokumentu plné moci.

Pokud potřebujete mít možnost, aby za vás v jedné věci mohlo jednat více osob, můžete pověřit i více zmocněnců zároveň. V takovém případě ale většinou nebudete chtít, aby museli všichni zmocněnci na úřad vždy společně. Naštěstí podle § 439 nového občanského zákoníku platí, že pokud v téže věci máte více zástupců, může každý z nich jednat samostatně.

 

Co musí obsahovat plná moc, aby byla platná

Plná moc musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

  • identifikace zmocnitele (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště),
  • identifikace zmocněnce (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště),
  • vymezení rozsahu zmocnění (k čemu zmocňujete, např. pro přijímání všech písemností),
  • datum a podpis zmocnitele.

Udělení plné moci je jednostranný právní úkon. Znamená to, že text dokumentu „sepisuje“ zmocnitel. Zmocněnec tomuto úkonu nemusí být přítomný a absence jeho podpisu nezpůsobuje neplatnost dokumentu. Přesto podpis zmocněnce bývá běžnou součástí a často je doplněný i užitečnou formulkou: „Plnou moc přijímám bez výhrad ve výše uvedeném rozsahu”.

 

Jak sepsat plnou moc aneb přesný návod neexistuje

Na plnou moc neexistuje žádný oficiální formulář. Kromě podstatných náležitostí není její forma nijak daná.

Můžete se při sepisování inspirovat některým z volně stažitelných vzorů na internetu a upravit si jej tak, aby vyhovoval vaší situaci. Nebo dokument můžete zhotovit sami v textovém editoru. Někdy můžete plnou moc udělit přímo do úředního protokolu. Ale také ji můžete prostě sepsat na kus kancelářského papíru.

 

Pozor na nebezpečné rady, jak vyplnit plnou moc

Plnou moc vždy zhotovte v kompletní, finální podobě.

I když by se vám mohlo zdát praktické připravit dokument včetně podpisů, a rozsah zmocnění nechat prázdný a doplnit jej až později podle aktuální potřeby, ve vlastním zájmu to nedělejte. Nikdy nemáte jistotu, k čemu všemu by se takto podepsané zmocnění dalo zneužít.

 

V ústní nebo písemné formě – jak má vypadat plná moc?

Plnou moc můžete udělit také ústně. Bohužel v řadě situací je nutná písemná podoba. V jakých případech se neobejdete bez písemného provedení?

  • Pokud úkon, při kterém se chcete nechat zastoupit, musí být učiněn písemně.
  • Pokud se nebude vztahovat jen na určitý úkon, ale bude opravňovat třeba k veškerému jednání na úřadech (po dobu vaší dovolené).

 

Víte, jak dlouho platí plná moc, kterou jste udělili?

Platnost plné moci můžete ohraničit a uvést odkdy dokdy platí.

Udělit plnou moc můžete ovšem i na dobu neurčitou. Ze zákona totiž platí, že zmocnění zaniká po vykonání právního jednání, na které se vztahovalo.

Pokud jste sepsali neomezeně trvající generální plnou moc na všechna jednání před úřady, může zaniknout také výpovědí zmocněnce, odvoláním zmocnitele nebo smrtí každého z nich.

Pokud zmocnitel plnou moc odvolá, zmocnění zanikne. Nicméně o tomto odvolání se zmocněnec musí dozvědět. Pokud by o něm nevěděl, odvolání nebude účinné. Znamená to, že jednání zmocněnce bude dále zavazovat zmocnitele, jako kdyby plná moc stále platila.

 

Jak ověřit plnou moc – návštěva notáře není jediné řešení

Ověření plné moci vlastně znamená ověření pravosti podpisu zmocnitele, kdy zmocnitel uzná podpis na dokumentu za svůj před autoritou, která tento úkon potvrdí. Pokud tedy budete potřebovat ověřenou plnou moc, podpis na ní si nechá ověřit pouze ten, kdo ji udělil. Nikoliv zmocněnec.

Zmocnitel si může nechat celý text zhotovit notářem, nebo k notáři s již hotovým dokumentem zajít a pouze si nechat ověřit podpis. Podpis si můžete také nechat ověřit na pobočkách Czech Point.

 

Jak zjistit, kdy ověřit plnou moc

Úředně ověřený podpis zmocnitele není podmínkou platnosti plné moci. Pro celou řadu situací si vystačíte s neověřeným podpisem.

Při určitých jednáních se ale bez úředně ověřeného podpisu neobejdete. Nebudete-li mít úředně ověřenou plnou moc, jako byste neměli žádnou.

Povinnost úředního ověření pro tyto případy vyplývá buď přímo ze zákona nebo z podmínek pro konkrétní úřední úkon, kde musí být tato povinnost výslovně uvedená.

Nový občanský zákoník uvádí, že vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, musí být plná moc k tomuto jednání opatřená úředně ověřeným podpisem. Pokud tedy například zakládáte obchodní společnost a chcete se přitom nechat zastoupit, musíte udělit plnou moc s úředně ověřeným podpisem, protože zakladatelský dokument musí mít formu veřejné listiny (notářského zápisu).

 

Kdo vlastně určuje, kdy musí být plná moc ověřená?

Není vám z předchozího odstavce stále jasné, kdy plnou moc musíte mít ověřenou?

Přestože druhá strana může požadovat úředně ověřený podpis pouze tehdy, pokud to stanoví podmínky pro daný úřední úkon, je dost možné, že v konkrétní situaci si nebudete jistí. Pravděpodobně totiž nebudete znát přesné postupy pro různé úřední úkony. Klidně se vám také může stát, že vaši neověřenou plnou moc úředník odmítne, i když jste už v minulosti ve stejné věci na základě neověřené plné moci jednali. Jenže tehdy s jiným úředníkem.

Těmto situacím se nedá stoprocentně předejít. Můžete je ale zkusit eliminovat tím, že se dopředu na podmínky smluvního zastoupení informujete. Nebo můžete postupovat předvídavě a plné moci pro jednání s úřady, bankami či soudy budete mít vždy ověřené. Často také platí, že všeobecná plná moc musí mít ověřený podpis, kdežto specifická plná moc pro jeden úkon nemusí.

Skvělé. Už víte, jak sepsat plnou moc, co by měla obsahovat i jak dlouho platí. A máte i určitou představu, kdy musí být plná moc úředně ověřená.

Už se vám ale stalo, že vám plnou moc někde odmítli? Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s těmito dokumenty? Myslíte si, že je pro všechny případy lepší nechat si podpis ověřit, nebo se vám to spíš zdá zbytečně přehnané? Podělte se o svůj názor do komentářů.