Jak vyplnit přehled OSVČ při paušální dani

Přechodem na paušální daň se jinak vyplňují v přehledech zálohy na OSVČ. V přehledech pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ vyplňují OSVČ i výši záloh na další rok. Pokud ale OSVČ přešla na paušální daň, zálohy platí v rámci této platby.

 

Co uvést v přehledu pro ČSSZ

OSVČ v přehledech pro zdravotní pojišťovnu i Českou správu sociálního zabezpečení uvádí i výši záloh na další rok. Jestliže ale OSVČ přešla do paušálního režimu, samostatně již zálohy neplatí.

V přehledu pro ČSSZ v oddílu F jsou však řádky pro stanovení měsíčního vyměřovacího základu, z něhož je dán výpočet měsíčních záloh na důchodové pojištění a výše maximálního měsíčního pojistného pro nemocenské pojištění. Podle ČSSZ nejde o povinnou položku přehledu. Jedná se pouze o informativní výpočty určené přímo OSVČ a jako informativní jsou i editovatelné a pro příslušnou správu sociálního zabezpečení nezávazné. Jejich nevyplnění či editace není překážkou zpracování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za daný kalendářní rok.

Podnikající OSVČ, který přešel do paušálního režimu, nemá k řádku s těmito výpočty vůbec přihlížet, popřípadě tam můžete přímo uvést nuly. Naproti tomu v případě, že OSVČ nebude v následujícím kalendářním roce, ve kterém bude i nadále vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, již účastna paušálního režimu, bude od ledna následujícího roku stanovena maximální výše pojistného na nemocenské pojištění na základě příjmů z přehledu o příjmech a výdajích OSVČ ne staršího tří let, tedy z přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.

 

Co uvést v přehledu pro zdravotní pojišťovnu

U přehledu pro zdravotní pojišťovnu by pak OSVČ měla typ nové zálohy na pojistné pro rok 2021 vyplnit tak, jak jí určuje zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, a to zatím bez ohledu na případný vstup do paušálního režimu. Ideální je tak využít interaktivní přehled OSVČ, který vyplní novou zálohu automaticky. Pokud oddíl č. 6 „Nová výše zálohy“ na Přehledu vyplní plátce jinak, není nutné podávat nový Přehled. V případě, že přijde na chybu sám, měl by kontaktovat některou z poboček, aby došlo k nápravě. V ostatních případech chyby většinou zdravotní pojišťovna odhalí zpětnou kontrolou, v tomto případě ale může vznikat časová prodleva, která bude mít vliv na výši plátcova případného penále,

Po podání přehledu OSVČ za rok 2020 u osoby, která se od ledna 2021 účastní paušálního režimu, vede pojišťovna každopádně novou výši zálohy pro rok 2021 pouze „ve vedlejší evidenci“. Je to z důvodu, že může nastat situace zpětného ukončení paušálního režimu během kalendářního roku (např. plátce nesplnil podmínky pro vstup do paušálního režimu, ale finanční správa na tuto skutečnost přijde až zpětně). Tedy ukončením paušálního režimu se plátce zpětně stane od ledna „klasickou“ OSVČ a zdravotní pojišťovna potřebuje mít informaci o výši zálohy, kterou měl plátce od ledna 2021 na pojistné hradit jako „klasická“ OSVČ.

Užitečné odkazy na elektronický formulář Přehled o příjmech a výdajích:

ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/prehled-o-prijmech-a-vydajich

VZP: https://www.vzp.cz/platci/formulare/prehled-o-prijmech-a-vydajich-osvc

ČPZP: https://www.cpzp.cz/formulare/2

OZP: https://www.ozp.cz/formulare/prehled-osvc

VOZP: https://www.vozp.cz/formulare-pro-osvc