Pozastavení živnosti online

Důvodů, nutících podnikatele přemýšlet o tom, jak pozastavit živnost, může být celá řada. Někdy se dokonce o přerušení vyplatí uvažovat. Má vaše činnost jen sezónní charakter? Budete odcházet ze zaměstnání a chcete se evidovat na úřadu práce? Dohání vás byrokracie k šílenství?

Přerušit živnost pro vás může být v některých ohledech výhodné. Které to jsou, se dozvíte v tomto článku. Zjistíte také, jak byste měli správně při pozastavení živnosti postupovat nebo jestli vás můžou úřady potrestat tím, že vám živnost sami pozastaví.

 

Jak pozastavit živnost – znáte správný postup, nebo tápete?

Živnost můžete přerušit, pokud jste ji fakticky přestali vykonávat. Není přitom rozhodující, jestli vám stále ještě nedorazily všechny platby od zákazníků. Na jejich příchod čekat nemusíte.

Živnost můžete přerušit nejdříve ode dne, kdy úřad vaše oznámení o přerušení obdrží. Nemůžete přijít na úřad v polovině května s tím, že byste rádi živnost pozastavili od 30. dubna nebo alespoň 1. května.

Zpětně to bohužel není možné.

Přerušenou živnost tedy budete mít nejdříve dnem, kdy jste písemnost doručili, nebo dnem pozdějším, pokud tak v oznámení uvedete.

 

Jak přerušit živnost – postup na živnostenském úřadě

Oznámení o přerušení živnosti provedete prostřednictvím formuláře „Změnový list“. Vyplňovat budete jen záhlaví a několik polí v části o přerušení provozování živnosti.

Pozor na některé záludnosti. Povinnou součástí je vyplnění data, do kterého chcete mít živnost přerušenou. Pokud je vaše činnost sezónní a víte, že z jara zase budete podnikat, můžete kolonku vyplnit podle vašeho skutečného odhadu.

Živnost však nejde přerušit na dobu neurčitou.

Jestliže tedy vůbec nemáte ponětí, za jak dlouho, nebo zda ji ještě vůbec kdy obnovíte, můžete uvést klidně datum 31. 12. 2099. Uvedení tohoto data je rozhodně možné, a navíc i praktické. Jinak se vám totiž může přihodit, že se vám po čase živnost sama obnoví a vy o tom nebudete vědět. Paměť člověka je totiž zrádná a nebyli byste rozhodně jediní, kdo má aktivní živnost, protože zapomněl, že si ji přerušil jen do určitého data.

Přerušit živnost můžete i opakovaně.

 

Přerušení podnikání může být díky centrálním registračním místům mnohem snazší

Živnostenský úřad je na rozdíl od české správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a finančního úřadu jediná instituce, které přerušení živnosti ve skutečnosti oznamovat nemusíte. Je to vaše dobrovolné rozhodnutí.

Díky oznámení však dáte najevo úřadu i veřejnosti, že činnost momentálně nevykonáváte. Informace o přerušené živnosti je totiž součástí výpisu ze živnostenského rejstříku a je veřejně dostupná.

Navštívit živnostenský úřad se vám vyplatí i z dalšího důvodu. Živnostenské úřady totiž zároveň fungují jako tzv. centrální registrační místa. Znamená to, že z jednoho místa a jedné návštěvy můžete vyřídit podání i vůči dalším dotčeným institucím. Přímo ve Změnovém listu můžete rovnou vyplnit i oznámení vůči zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Stačí, když zde na otázku: „Pro účely SSZ/ZP: jedná se zároveň o ukončení samostatné výdělečné činnosti?“ zakroužkujete ANO a vyplníte datum ukončení činnosti.

Také oznámení finančnímu úřadu provedete z centrálního registračního místa. Pomohou vám zde vyplnit a elektronicky odeslat finanční správě potřebný tiskopis.

Centrální registrační místa fungují celkem spolehlivě. Přesto nic nepokazíte, pokud jednotlivé instituce po nějakém čase obvoláte a ujistíte se tak, že vaši živnost jako přerušenou skutečně evidují.

Pokud je váš případ něčím komplikovanější, bývá někdy jistější obejít všechny instituce sám. Například u cizinců bez českého rodného čísla neprobíhá založení živnosti ani její přerušení takto snadno a je lepší (někdy i nutné) komunikovat přímo s jednotlivými úřady.

 

Jaké povinnosti musí v době přerušení OSVČ plnit?

Po celou dobu přerušení živnosti platí vaše povinnost mít řádně označené sídlo podnikání. A pokud sídlo nemáte shodné s bydlištěm, musíte mít po celou dobu platný souhlas vlastníka s umístěním sídla na dané adrese.

Pozor, pokud si pronajímáte virtuální sídlo. Díky zákonným povinnostem není výjimkou, že si poskytovatelé virtuálních sídel dají do svých obchodních podmínek, že za sídlo musíte platit i při přerušené živnosti. Navíc pokud platit přestanete, smí poskytovatel virtuálního sídla oznámit příslušným úřadům, že váš souhlas s poskytnutím sídla na dané adrese pozbyl platnosti. Bez platného souhlasu se bohužel podnikat nedá a takovou živnost musí úřad zrušit.

 

Jak pozastavit živnostenský list – postup na ostatních úřadech

Na české správě sociálního zabezpečení

Oznámit přerušení živnosti musíte místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do 8. dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž k přerušení došlo.

Kdo podniká jako OSVČ hlavní, neměl by tuto svoji povinnost rozhodně podcenit. Zálohy na sociální pojištění jsou vysoké, a pokud správa sociálního zabezpečení nemá informaci, že činnost už nevykonáváte, vaše povinnost platit zálohy stále trvá. Při jejich neplacení vám bude navíc naskakovat i penále.

Jestliže se rozhodnete vyřídit vše s úřadem sami, nevyhledávejte žádný speciální formulář pro tento úkon. Nenašli byste. Kupodivu jej ještě žádný iniciativní úředník nevymyslel, takže v současné době stačí napsat jen pár řádků volnou formou s informací, ke kterému datu přestáváte živnost vykonávat.

Pokud se nenecháte třeba zaměstnat a budete nadále bez příjmů s přerušenou živností, doba přerušení není sama o sobě dobou důchodového pojištění, a nezapočítává se tak na váš důchod.

 

Na zdravotní pojišťovně

Pro zdravotní pojištění jsou pravidla přísnější. Přerušení provozování živnosti musíte nahlásit nejpozději do 8 dní od přerušení. Jestli nebudete změnu hlásit přes centrální registrační místo, měli byste na své zdravotní pojišťovně nebo jejím webu vyhledat změnový formulář a ten vyplnit.

Pokud za vás neplatí zdravotní pojištění stát, bude vaši pojišťovnu ovšem kromě toho zajímat, co v době přerušení živnosti budete dělat.

V případě, že za vás nebude platit zdravotní pojištění stát, ani jej za vás nebude odvádět váš zaměstnavatel, budete se totiž muset zároveň přihlásit jako tzv. OBZP – osoba bez zdanitelných příjmů. Jako OBZP si nadále budete muset hradit zdravotní pojištění sami za sebe alespoň v minimální výši. Částka pojištění pro OBZP ale není totožná jako minimální záloha pro OSVČ. Její velikost odpovídá 13,5 % z aktuální výše minimální mzdy.

 

Na finančním úřadě

Pro oznámení přerušení provozování živnosti finančnímu úřadu musíte vždy použít speciální tiskopis finanční správy. Nazývá se Oznámení o změně registračních údajů. Musíte jej buď doručit místně příslušnému správci daně do 15 dnů od změny, nebo jej můžete s pomocí úředníka rovnou vyplnit a podat prostřednictvím centrálního registračního místa.

Pokud se všemi povinnostmi nechcete, nebo nemůžete sami zabývat, nic vám nebrání využít služeb zastupování na úřadech. Stačí, když k tomu udělíte plnou moc. Můžete na základě ní vyřídit veškeré úkony týkající se přerušení živnosti. Všechny dotčené instituce musí platně udělenou plnou moc akceptovat.

 

Už nemáte aktivní živnostenský list – pozastavení vás neuchrání před daňovými povinnostmi

Ovšem pozor. Pokud svou živnost do konce kalendářního roku neobnovíte, budete muset v rámci daňového přiznání k dani z příjmů provést i vypořádání pohledávek, zásob či dlouhodobého majetku. Možná si to bude vyžadovat i konzultaci s vaší účetní.

Bohužel vaše povinnosti vůči finančnímu úřadu neskončí tak jednoduše, pokud jste plátce DPH. Plátcovství DPH přerušit nelze. Daňová přiznání tak budete muset nadále podávat, ačkoliv budou v době přerušení logicky všechna nulová.

Jak se rozhodnout, zda živnost pozastavit – OSVČ to přinese tyto výhody

  • V době přerušení nemusíte platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění.
  • Nevztahují se na vás všechna pravidla živnostenského zákona.
  • Nehrozí vám, že živnostenský úřad vaši živnost zruší, pokud se dozví, že živnost už více jak 4 roky neprovozujete.
  • Pokud v průběhu celého kalendářního roku máte živnost přerušenou, za daný rok nemusíte podávat přehledy na zdravotní a sociální pojištění (jinak byste museli podat alespoň nulové přehledy, na což se dost často zapomíná).
  • Obnovení živnosti vás na poplatcích nebude stát nic.

Pozastavit podnikání vám může i živnostenský úřad

Za určitých okolností vám může živnost pozastavit i sám živnostenský úřad ve správním řízení. Dojít k tomu může v těchto případech:

  • pokud zákon požaduje, abyste měli ustanoveného odpovědného zástupce, ale vy jej nemáte, nebo vámi ustanovený zástupce nesplňuje podmínky provozování živnosti,
  • pokud závažným způsobem porušujete podmínky koncese, živnostenský zákon nebo zvláštní právní předpisy,
  • může vám být pozastaveno i provozování živnosti v provozovně, pokud v ní dochází k závažnému porušování povinností nebo porušení podmínek daných živnostenským zákonem.

 

Úřad vám může živnost pozastavit až na 1 rok. Pokud se vám však v rámci stanovené doby nepodaří odstranit důvody, které pozastavení způsobily, může živnostenský úřad opět rozhodnout o pozastavení nebo dokonce o zrušení vaší živnosti.

Nezapomínejte, že pokud budete chtít přerušit živnost, jste přitom vázaní určitými lhůtami. A ani v době přerušení nejste ušetření úplně všech povinností. Pokud se rozhodnete přerušit výkon živnosti, nejjednodušší cestou je vyřídit vše na centrálním registračním místě.

Využili jste už v minulosti této výhody a vyřídili veškerá podání jen přes živnostenský úřad? Nebo máte už s úředníky své zkušenosti, a tak se vám bude zdát jistější obejít raději jednotlivé úřady? Připojte svůj názor do diskuze a napište, jestli vám centrální registrační místa připadají jako funkční nápad.