Pozastavení živnosti online

Celá řada důvodů a skutečností dovede podnikatele k tomu, že začne uvažovat o pozastavení živnosti. Navíc jsou situace, kdy se přerušení podnikání opravdu vyplatí. Jedním takovým může být sezónní práce nebo náročná byrokracie. Dalším důvodem je i to, pokud se chcete zaevidovat na úřadu práce. Při pozastavení živnosti je třeba postupovat správně. Přerušení živnosti může být i jako trest úřadů za předchozí prohřešky.

Jak správně přerušit živnost?

Živnost můžete přerušit, pokud jste ji opravdu přestali vykonávat. Nemusíte ale čekat na všechny příchozí platby. Živnost můžete přerušit nejdříve ode dne, kdy úřad vaše oznámení o přerušení obdrží. Nemůžete přijít na úřad v polovině května s tím, že byste rádi živnost pozastavili od 30. dubna nebo 1. května. Zpětně to bohužel není možné.

Přerušenou živnost tedy budete mít nejdříve dnem, kdy jste písemnost doručili. Můžete to být také dnem, který v oznámení uvedete. Vždy to musí být ale datum budoucí.

Jak postupovat na živnostenském úřadě?

Oznámení o přerušení živnosti provedete formulářem „Změnový list“. Vyplníte pouze záhlaví a několik polí v části o přerušení provozování živnosti. V dokumentu je třeba si dát pozor na některé chytáky. Povinnou součástí je vyplnění data, do kterého chcete mít živnost přerušenou. Pokud je vaše činnost sezónní a víte, že z jara zase budete podnikat, můžete kolonku vyplnit podle vašeho skutečného odhadu. Živnost ale nejde přerušit na dobu neurčitou.

Jestliže tedy vůbec nemáte ponětí, za jak dlouho, nebo zda ji ještě budete chtít obnovit, můžete uvést klidně datum 31. 12. 2099. Uvedení tohoto data je rozhodně možné. Není dobré dávat datum blízké budoucnosti, může se vám totiž po čase živnost sama obnovit a vy o tom nebudete vědět, protože jste datum zapomněli. Přerušit živnost můžete i opakovaně.

Komu musíte přerušení živnosti oznamovat?

Živnostenský úřad je jediná instituce, které přerušení živnosti ve skutečnosti oznamovat nemusíte. Je to vaše dobrovolné rozhodnutí. Díky oznámení však dáte najevo úřadu i veřejnosti, že činnost momentálně nevykonáváte. Informace o přerušené živnosti je totiž součástí výpisu ze živnostenského rejstříku a je veřejně dostupná. Naopak povinně to musíte nahlásit zdravotní pojišťovně, finančnímu úřadu a správě sociálního zabezpečení.

Oznámení živnostenskému úřadu se vám vyplatí i proto, že živnostenské úřady zároveň fungují jako tzv. centrální registrační místa. Na jednom místě tedy vyřídíte oznámení i vůči dalším institucím. Přímo ve Změnovém listu můžete rovnou vyplnit i oznámení vůči zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Stačí, když na otázku: „Pro účely SSZ/ZP: jedná se zároveň o ukončení samostatné výdělečné činnosti?“ zakroužkujete ANO a vyplníte datum ukončení činnosti. Také oznámení finančnímu úřadu provedete z centrálního registračního místa. Pomohou vám vyplnit a elektronicky odeslat finanční správě potřebný tiskopis.

Pokud je váš případ něčím komplikovanější, je lepší obejít všechny instituce. Například u cizinců bez českého rodného čísla neprobíhá založení živnosti ani její přerušení snadno a je lepší (někdy i nutné) komunikovat přímo s jednotlivými úřady. Nebo můžete o pomoc požádat nás.

Jaké povinnosti musí OSVČ v době přerušení plnit?

Po celou dobu přerušení živnosti platí vaše povinnost mít řádně označené sídlo podnikání. A pokud sídlo nemáte shodné s bydlištěm, musíte mít po celou dobu platný souhlas vlastníka s umístěním sídla na dané adrese.

Pozor, pokud si pronajímáte virtuální sídlo. Díky zákonným povinnostem není výjimkou, že si poskytovatelé virtuálních sídel dají do svých obchodních podmínek, že za sídlo musíte platit i při přerušené živnosti. Navíc pokud platit přestanete, smí poskytovatel virtuálního sídla oznámit příslušným úřadům, že váš souhlas s poskytnutím sídla na dané adrese pozbyl platnosti. Bez platného souhlasu se bohužel podnikat nedá a takovou živnost musí úřad zrušit.

Jak pozastavit živnostenský list – postup na dalších úřadech.

Česká správa sociálního zabezpečení

Oznámit přerušení živnosti musíte místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do 8. dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž k přerušení došlo. V opačném případě vám hrozí pokuta až 10 tisíc Kč. Změnu musíte ohlásit také finančnímu úřadu, a to do 15 dnů.

Kdo podniká jako OSVČ hlavní, neměl by tuto svoji povinnost rozhodně podcenit. Zálohy na sociální pojištění jsou vysoké, a pokud správa sociálního zabezpečení nemá informaci, že činnost už nevykonáváte, vaše povinnost platit zálohy stále trvá. Při jejich neplacení vám bude navíc naskakovat i penále.

Jestliže se rozhodnete vyřídit vše s úřadem sami, nevyhledávejte žádný speciální formulář pro tento úkon. Nenašli byste. Kupodivu jej ještě žádný iniciativní úředník nevymyslel, takže v současné době stačí napsat jen pár řádků volnou formou s informací, ke kterému datu přestáváte živnost vykonávat.

Pokud se nenecháte třeba zaměstnat a budete nadále bez příjmů s přerušenou živností, doba přerušení není sama o sobě dobou důchodového pojištění, a nezapočítává se tak na váš důchod.

Zdravotní pojišťovna

Pro zdravotní pojištění jsou pravidla přísnější. Přerušení provozování živnosti musíte nahlásit nejpozději do 8 dní od přerušení. Jestli nebudete změnu hlásit přes centrální registrační místo, měli byste na své zdravotní pojišťovně nebo jejím webu vyhledat změnový formulář a ten vyplnit.

Pokud za vás neplatí zdravotní pojištění stát, bude vaši pojišťovnu ovšem kromě toho zajímat, co v době přerušení živnosti budete dělat.

V případě, že za vás nebude platit zdravotní pojištění stát, ani jej za vás nebude odvádět váš zaměstnavatel, budete se totiž muset zároveň přihlásit jako tzv. OBZP – osoba bez zdanitelných příjmů. Jako OBZP si nadále budete muset hradit zdravotní pojištění sami za sebe alespoň v minimální výši. Částka pojištění pro OBZP ale není totožná jako minimální záloha pro OSVČ. Její velikost odpovídá 13,5 % z aktuální výše minimální mzdy.

Finanční úřad

Pro oznámení přerušení provozování živnosti finančnímu úřadu musíte vždy použít speciální tiskopis finanční správy. Nazývá se Oznámení o změně registračních údajů. Musíte jej buď doručit místně příslušnému správci daně do 15 dnů od změny, nebo jej můžete s pomocí úředníka rovnou vyplnit a podat prostřednictvím centrálního registračního místa.

Pokud se všemi povinnostmi nechcete, nebo nemůžete sami zabývat, nic vám nebrání využít služeb zastupování na úřadech. Stačí, když k tomu udělíte plnou moc. Můžete na základě ní vyřídit veškeré úkony týkající se přerušení živnosti. Všechny dotčené instituce musí platně udělenou plnou moc akceptovat.

Už nemáte aktivní živnostenský list – pozastavení vás neuchrání před daňovými povinnostmi

Pokud svou živnost do konce kalendářního roku neobnovíte, budete muset v rámci daňového přiznání k dani z příjmů provést i vypořádání pohledávek, zásob či dlouhodobého majetku. Možná si to bude vyžadovat i konzultaci s vaší účetní.

Bohužel vaše povinnosti vůči finančnímu úřadu neskončí tak jednoduše, pokud jste plátce DPH. Plátcovství DPH přerušit nelze. Daňová přiznání tak budete muset nadále podávat, ačkoliv budou v době přerušení logicky všechna nulová.

Jak se rozhodnout? Výhody přerušení pro OSVČ.

  • V době přerušení nemusíte platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění.
  • Nevztahují se na vás všechna pravidla živnostenského zákona.
  • Nehrozí vám, že živnostenský úřad vaši živnost zruší, pokud se dozví, že živnost už více jak 4 roky neprovozujete.
  • Pokud v průběhu celého kalendářního roku máte živnost přerušenou, za daný rok nemusíte podávat přehledy na zdravotní a sociální pojištění (jinak byste museli podat alespoň nulové přehledy, na což se dost často zapomíná).
  • Obnovení živnosti vás na poplatcích nebude stát nic.

Pozastavit podnikání vám může i živnostenský úřad.

Za určitých okolností vám může živnost pozastavit i sám živnostenský úřad ve správním řízení. Dojít k tomu může v těchto případech:

  • pokud zákon požaduje, abyste měli ustanoveného odpovědného zástupce, ale vy jej nemáte, nebo vámi ustanovený zástupce nesplňuje podmínky provozování živnosti,
  • pokud závažným způsobem porušujete podmínky koncese, živnostenský zákon nebo zvláštní právní předpisy,
  • může vám být pozastaveno i provozování živnosti v provozovně, pokud v ní dochází k závažnému porušování povinností nebo porušení podmínek daných živnostenským zákonem.

Úřad vám může živnost pozastavit až na 1 rok. Pokud se vám však v rámci stanovené doby nepodaří odstranit důvody, které pozastavení způsobily, může živnostenský úřad opět rozhodnout o pozastavení nebo dokonce o zrušení vaší živnosti.

Nezapomínejte, že pokud budete chtít přerušit živnost, jste přitom vázaní určitými lhůtami. A ani v době přerušení nejste ušetření úplně všech povinností. Pokud se rozhodnete přerušit výkon živnosti, nejjednodušší cestou je vyřídit vše na centrálním registračním místě.

Využili jste už v minulosti této výhody a vyřídili veškerá podání jen přes živnostenský úřad? Nebo máte už s úředníky své zkušenosti, a tak se vám bude zdát jistější obejít raději jednotlivé úřady? Připojte svůj názor do diskuze a napište, jestli vám centrální registrační místa připadají jako funkční nápad.

 

V Praze dne 2. 2. 2022

Autor: Bc. Libor Hraba
Jednatel Comeflex Consulting s.r.o.

Bc. Libor Hraba